Spridning av kemiska bekämpningsmedel - anmälan/ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Många bekämpningsmedel innehåller miljöfarliga ämnen som är svåra att bryta ned. Ska du använda kemiska bekämpningsmedel måste du därför vara säker på att det inte innebär någon risk för människors hälsa eller miljön. För att yrkesmässigt sprida kemiska bekämpningsmedel behöver du i vissa fall göra en anmälan eller söka tillstånd från bygg- och miljönämnden.  Om det krävs anmälan eller tillstånd beror bland annat på inom vilket område spridning ska ske, men också vilken typ av medel (växtskyddsmedel eller biocidprodukt) som ska användas. Förbered ditt ärende genom att läsa mer på vår hemsida, se länk nedan.

Kemikalieinspektionen (KEMI) måste även ha godkänt det kemiska bekämpningsmedel som du avser sprida.

Läs mer om spridning av kemiska bekämpningsmedel på Alingsås kommuns hemsida.

På hemsidan finns även mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Anmälan

En anmälan behövs om du ska sprida bekämpningsmedel på:

 • banvall
 • område större än 1000 kvadratmeter, där allmänheten får färdas fritt (gäller ej åkermark)
 • vägområden för att förhindra spridning av invasiva (konkurrenskraftiga) främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Statens Jordbruksverk har meddelat

Anmälan ska lämnas in till bygg- och miljönämnden i god tid (minst 6 veckor innan spridning). Anmälan ska göras av den som skall utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som nyttjar marken.

För en anmälan behöver du förbereda följande att bifoga anmälan (som filer):

 • Preparatblad för aktuella bekämpningsmedel
 • Karta som visar spridningsområdets läge och storlek samt där vattendrag, dagvattenbrunnar och vattentäkter är markerade
 • Behörighetsbevis för spridning av bekämpningsmedel
 • Eventuell informationsanslag (om det är aktuellt för ärendet att informera)

Filer som ska bifogas behöver vara i något av följande format (filtyp): docx, jpeg, jpg, odt, pdf, tiff, xlsx

Ansökan

En ansökan behövs om du ska sprida bekämpningsmedel på:

 • tomtmark för flerfamiljshus
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • gårdar till förskolor, skolor eller allmänna lekplatser
 • inom skyddsområde för vattentäkt
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • mycket genomsläppliga ytor
 • vägområden med grusytor och ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material

Ansökan ska lämnas in till bygg- och miljönämnden i god tid (minst 6 veckor innan spridning). Påbörja inte spridningen förrän du fått ditt beslut. Tillstånd ska sökas av den som ska utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som nyttjar marken.

För en ansökan behöver du förbereda följande att bifoga ansökan (som filer):

 • Preparatblad för aktuella bekämpningsmedel
 • Karta som visar spridningsområdets läge och storlek samt där vattendrag, dagvattenbrunnar och vattentäkter är markerade
 • Behörighetsbevis för spridning av bekämpningsmedel
 • Jordbruksverkets godkännande av spridningsutrustning
 • Eventuell informationsanslag (om det är aktuellt för ärendet att informera)
 • Karta över aktuella markförhållanden med eventuella skiftes- och blockbeteckningar
 • Resultat av simulering i MacroDB /riskbedömning för transport av bekämpningsmedel till grundvatten och ytvatten (gäller för bekämpning inom vattenskyddsområde)

Filer som ska bifogas behöver vara i något av följande format (filtyp): docx, jpeg, jpg, odt, pdf, tiff, xlsx

Avgifter

Bygg- och miljöavdelningens handläggning av anmälan kostar 1100 kr per timma. Handläggningstid är all tid som vi behöver lägga på utredning av anmälan till exempel granskning, inläsning, platsbesök, skrivelser, telefonsamtal och beslut. En komplett anmälan kräver generellt en kortare handläggningstid. Du får betala handläggningsavgiften även om du tar tillbaka anmälan  eller om vi beslutar att avslå anmälan. Faktura skickas när handläggningen avslutats.

Läs mer om bygg- och miljönämndens tillsynsavgifter på vår hemsida www.alingsas.se

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Filer med kartor, preparatblad m.m. se avsnittet om förberedelser. Observera möjliga filtyper.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa