Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Barnomsorg (5)

  • Ansökan om förskola och skola utan personnummer eller mobilt bank-id

   E-tjänst för att ansöka om förskoleplats eller skolplats när det inte finns ett svenskt personnummer eller då en handläggare behöver hjälpa familj utan bank-id att söka plats.

   E-tjänst för att ansöka om förskoleplats eller skolplats när det inte finns ett svenskt personnummer eller då en handläggare behöver hjälpa familj utan bank-id att söka plats.

  • Avanmälan av delad faktura

   E-tjänst för du som är vårdnadshavare men inte nyttjar barnomsorg för ditt eller dina barn och vill avanmäla din del av platsen. Det krävs en ansökan per barn.

   E-tjänst för du som är vårdnadshavare men inte nyttjar barnomsorg för ditt eller dina barn och vill avanmäla din del av platsen. Det krävs en ansökan per barn.

  Bibliotek (1)

  Bygga, bo och miljö (30)

  • Anlägga enskilt avlopp - anmälan/ansökan

   Här kan du anmäla och söka tillstånd för installation av enskilt avlopp.

   Här kan du anmäla och söka tillstånd för installation av enskilt avlopp.

  • Anmälan om misstänkt matförgiftning

   Om du misstänker att du har blivit sjuk av något som du har köpt eller blivit serverad inom Alingsås kommun är det bra om du anmäler det till oss. Då kan vi försöka se till att inte fler drabbas.

   Om du misstänker att du har blivit sjuk av något som du har köpt eller blivit serverad inom Alingsås kommun är det bra om du anmäler det till oss. Då kan vi försöka se till att inte fler drabbas.

  • Anmälan om nedskräpning

   Här kan du anmäla nedskräpning i naturen och på allmänna platser via e-tjänst.

   Här kan du anmäla nedskräpning i naturen och på allmänna platser via e-tjänst.

  • Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning

   Anmäl dricksvattenanläggning

   Anmäl dricksvattenanläggning

  • Ansökan och anmälan om åtgärd inom vattenskyddsområde

   Anmälan eller Ansökan om tillstånd eller dispens för åtgärd inom vattenskyddsområde

   Anmälan eller Ansökan om tillstånd eller dispens för åtgärd inom vattenskyddsområde

  • Ansökan om gemensam behållare för hushållsavfall

   Anmälan om delning av avfallsbehållare

   Anmälan om delning av avfallsbehållare

  • Begäran om planbesked

   Ett planbesked behövs för en markägare eller exploatör som har för avsikt att bygga nya bostäder, verksamheter eller något annat som fordrar en ny detaljplan, upphävande av eller ändring av befintlig detaljplan.

    

    

   Ett planbesked behövs för en markägare eller exploatör som har för avsikt att bygga nya bostäder, verksamheter eller något annat som fordrar en ny detaljplan, upphävande av eller ändring av befintlig detaljplan.

    

    

  • Djurhållning i tätort - ansökan

   Vissa djur får inte finnas inom tätbebyggda områden med detaljplan eller områdesbestämmelser utan att du har fått ett tillstånd från bygg- och miljönämnden.

   Vissa djur får inte finnas inom tätbebyggda områden med detaljplan eller områdesbestämmelser utan att du har fått ett tillstånd från bygg- och miljönämnden.

  • Felanmälan samhällsbyggnad

   Här kan du göra en felanmälan vad det gäller gata, trafik, park, natur, lekplatser, snöröjning, belysning, klotter, nedskräpning samt för fel på allmänna ledningar för vatten och avlopp.

   Här kan du göra en felanmälan vad det gäller gata, trafik, park, natur, lekplatser, snöröjning, belysning, klotter, nedskräpning samt för fel på allmänna ledningar för vatten och avlopp.

  • Grannyttrande - bergvärmepump

   Yttra sig som granne till en fastighet där det ska borras för bergvärme närmare än 10 meter från gemensam fastighetsgräns.

   Yttra sig som granne till en fastighet där det ska borras för bergvärme närmare än 10 meter från gemensam fastighetsgräns.

  • Klagomål på störning i boendemiljö

   Här kan du anmäla om du störs i din boendemiljö via e-tjänst.

    

   Här kan du anmäla om du störs i din boendemiljö via e-tjänst.

    

  • Kommunalt vatten och avlopp - anslut fastighet

   Nyanläggning eller omläggning av VA-installation inom fastighet kräver vanligtvis bygglov eller bygganmälan.

   Nyanläggning eller omläggning av VA-installation inom fastighet kräver vanligtvis bygglov eller bygganmälan.

  • Komplettera ditt byggärende

   Här kan du som sökande, medsökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig skicka in kompletteringar i ditt pågående byggärende. 

   Här kan du som sökande, medsökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig skicka in kompletteringar i ditt pågående byggärende. 

  • Kompostering av hushållsavfall - anmälan

   Här anmäler du om att kompostera ditt hushålls avfall.

   Här anmäler du om att kompostera ditt hushålls avfall.

  • Ledningskollen

   Kolla innan du gräver.

   Få reda på var ledningar och annan infrastruktur finns.

   Skydda ledningar mot avgrävningar

   Förenkla och samordna grävarbeten 

   Kolla innan du gräver.

   Få reda på var ledningar och annan infrastruktur finns.

   Skydda ledningar mot avgrävningar

   Förenkla och samordna grävarbeten 

  • Lägenhetsregister

   Uppdatering till lägenhetsregistret ska skickas till kommunen senast en månad efter färdigställandet. 

   Uppdatering till lägenhetsregistret ska skickas till kommunen senast en månad efter färdigställandet. 

  • Lämna ett meddelande till handläggaren för ditt bygglovsärende

   I den här e-tjänsten kan du lämna ett meddelande till handläggaren för ditt bygglovsärende.

   I den här e-tjänsten kan du lämna ett meddelande till handläggaren för ditt bygglovsärende.

  • Lämna synpunkt till samhällsbyggnadsnämnden

   Lämna din synpunkt till samhällsbyggnadsnämnden

   Lämna din synpunkt till samhällsbyggnadsnämnden

  • Nybyggnad/tillbyggnad - ansökan om bygglov

   E-tjänsten gäller bygglov för:

   En eller tvåbostadshus

   Flerbostadhus

   Fritidshus

   Kontorsbyggnad

   Industri- eller lagerbyggnad

   Handelslokal

   E-tjänsten gäller bygglov för:

   En eller tvåbostadshus

   Flerbostadhus

   Fritidshus

   Kontorsbyggnad

   Industri- eller lagerbyggnad

   Handelslokal

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Nybyggnadskarta - beställ

   Nybyggnadskarta är ett obligatoriskt kartunderlag till situationsplanen när du ansöker om bygglov för nybyggnad av en- eller flerbostadshus, fritidshus, kontor, industri och dylikt.

   Nybyggnadskarta är ett obligatoriskt kartunderlag till situationsplanen när du ansöker om bygglov för nybyggnad av en- eller flerbostadshus, fritidshus, kontor, industri och dylikt.

  • Skrotning av cistern

   Informera bygg- och miljönämnden om att cistern och rörledningar inte längre ska användas.

   Informera bygg- och miljönämnden om att cistern och rörledningar inte längre ska användas.

  • Underrättelse om förorening i mark, vatten eller byggnad

   Här kan du anmäla om du har tänkt att underrätta om förorening i mark, vatten eller byggnad.  

   Här kan du anmäla om du har tänkt att underrätta om förorening i mark, vatten eller byggnad.  

  • Uppehåll i sophämtningen

   Här kan du informera oss när du vill göra ett uppehåll i sophämtningen. 

   Observera att grundavgift debiteras även vid uppehåll i avfallshämtningen

   Här kan du informera oss när du vill göra ett uppehåll i sophämtningen. 

   Observera att grundavgift debiteras även vid uppehåll i avfallshämtningen

  • Utstakning/lägeskontroll samt övriga mättjänster-beställning

   Beställning för utstakning, lägeskontroll och gränsanvisning.

   Beställning för utstakning, lägeskontroll och gränsanvisning.

  Förskola/grundskola/fritids (12)

  • Anmälan till hemkommun om att frånvaroutredning har inletts för skolpliktig elev

   E-tjänst för att lämna uppgift kring inledd frånvaroutredning enligt 7 kapitlet  22§ skollagen för elever som är folkbokförda i Alingsås kommun men som har sin skolgång i annan kommun eller hos fristående huvudman.

   E-tjänst för att lämna uppgift kring inledd frånvaroutredning enligt 7 kapitlet  22§ skollagen för elever som är folkbokförda i Alingsås kommun men som har sin skolgång i annan kommun eller hos fristående huvudman.

  • Ansökan språkval, inför årskurs 6

   De moderna språk som erbjuds i grundskolan är tyska, franska och spanska.

   De moderna språk som erbjuds i grundskolan är tyska, franska och spanska.

  • Ansökan till grundsärskola

   Denna e-tjänst gäller ansökan om inskrivning i grundsärskola, Alingsås kommun.

   Denna e-tjänst gäller ansökan om inskrivning i grundsärskola, Alingsås kommun.

  • Samtycke för digital hantering av personuppgifter i skola och förskola

   Detta samtycke gäller publicering av foto, film och ljud på barn och elever i Alingsås kommunala skolor och förskolor. 

   Detta samtycke gäller publicering av foto, film och ljud på barn och elever i Alingsås kommunala skolor och förskolor. 

  • Tillsyn av fristående förskola - Frågor till rektor

   Enligt 26 kapitlet i skollagen har kommunen tillsynsansvar över fristående förskolor och pedagogisk omsorg som bedrivs i kommunen.
   Kommunens tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg ska motsvara Skolinspektionens tillsyn av de kommunala verksamheterna, samt de fristående skolorna.

   Enligt 26 kapitlet i skollagen har kommunen tillsynsansvar över fristående förskolor och pedagogisk omsorg som bedrivs i kommunen.
   Kommunens tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg ska motsvara Skolinspektionens tillsyn av de kommunala verksamheterna, samt de fristående skolorna.

  • Tillsyn av fristående förskolor - Anmälan om förändring inom ägar- och ledningskretsen

   Enligt 2 kap. 5 b § skollagen (2010:800) ska enskilda huvudmän anmäla förändringar i den krets av personer som avses i 5 a § till den som godkänt den enskilde som huvudman senast en månad efter förändringen. Kommunen utövar enligt 26 kap. 4 § skollagen tillsyn över att enskilda som godkänts som huvudman av myndigheten fortlöpande uppfyller kraven i 2 kap. 5 och 5 b §§.

   Enligt 2 kap. 5 b § skollagen (2010:800) ska enskilda huvudmän anmäla förändringar i den krets av personer som avses i 5 a § till den som godkänt den enskilde som huvudman senast en månad efter förändringen. Kommunen utövar enligt 26 kap. 4 § skollagen tillsyn över att enskilda som godkänts som huvudman av myndigheten fortlöpande uppfyller kraven i 2 kap. 5 och 5 b §§.

  Gata/väg/trafik (1)

  Gymnasium (5)

  • Samtycke till digital hantering av personuppgifter och bilder för elev i Alströmergymnasiet

   Detta samtycke gäller publicering på Alingsås webbsida och sociala medier samt till marknadsföring av Alströmergymnasiet i trycksak som produceras av Alingsås kommun, annonsering i tidningar samt på olika mässor. 

   Detta samtycke gäller publicering på Alingsås webbsida och sociala medier samt till marknadsföring av Alströmergymnasiet i trycksak som produceras av Alingsås kommun, annonsering i tidningar samt på olika mässor. 

  Kommun/HR (10)

  • Kontakta Löneenheten (Förtroendevalda)

   Välkommen att kontakta löneenheten med din fråga.

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

   Välkommen att kontakta löneenheten med din fråga.

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

  • Kontakta rekryteringsenheten

   Frågeformulär för att komma i kontakt med Rekryteringsenheten med frågor som rör rekrytering eller att arbeta som timavlönad.

   Frågeformulär för att komma i kontakt med Rekryteringsenheten med frågor som rör rekrytering eller att arbeta som timavlönad.

  • Uppdatera ditt belastningsregister

   Här visar du upp ditt belastningsregister för oss på bemanningsenheten i  Alingsås kommun. E-tjänsten är till för dig som är anställd timvikarie och behöver uppdatera ditt belastningsregister.

   Här visar du upp ditt belastningsregister för oss på bemanningsenheten i  Alingsås kommun. E-tjänsten är till för dig som är anställd timvikarie och behöver uppdatera ditt belastningsregister.

  • Webbutbildning, vård- och omsorgsförvaltningen

   Välkommen till Alingsås kommuns introduktionsutbildning för att arbeta inom kommunal vård och omsorg!

   Välkommen till Alingsås kommuns introduktionsutbildning för att arbeta inom kommunal vård och omsorg!

  Kultur och fritid (6)

  Kulturskolan (3)

  Miljö (3)

  Näringsliv och arbete (31)

  • Anmälan Hygienisk behandling

   Använd denna e-tjänst för att anmäla om hygienisk behandling

   Använd denna e-tjänst för att anmäla om hygienisk behandling

  • Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål

   Tjänsten gäller för anmälan av användning av schaktmassor, byggmaterial eller annat avfall enligt 29 kap. 35 § miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251).

   Tjänsten gäller för anmälan av användning av schaktmassor, byggmaterial eller annat avfall enligt 29 kap. 35 § miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251).

  • Anmälan om dagvattenanläggning

   Anmälan av dagvattenanläggning enligt 9 kap. 6 § miljöbalken samt 13 och 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

   Anmälan av dagvattenanläggning enligt 9 kap. 6 § miljöbalken samt 13 och 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

  • Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

   Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

   Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

  • Anmälan om installation av oljeavskiljare

   Anmälan om befintlig och nyinstallation av oljeavskiljare.

   Anmälan om befintlig och nyinstallation av oljeavskiljare.

  • Anmälan om krossnings- och sorteringsverk

   Anmälan om anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter

   Anmälan om anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter

  • Anmälan om verksamhet med bassängbad m.m.

   Anmäla ny eller ändrad verksamhet med bassängbad, badtunnor m.m.

   Anmäla ny eller ändrad verksamhet med bassängbad, badtunnor m.m.

  • Anmälan om verksamhet med solarium

   Anmäla ny eller ändrad verksamhet med solarium.

   Anmäla ny eller ändrad verksamhet med solarium.

  • Egenkontrollprogram e-cigaretter och påfyllningsbehållare

   Egenkontroll för e-cigaretter och påfyllningsbehållare

   Egenkontroll för e-cigaretter och påfyllningsbehållare

  • Egenkontrollprogram tobaksfria nikotinprodukter

   Egenkontroll för tobaksfria nikotinprodukter

   Egenkontroll för tobaksfria nikotinprodukter

  • Fem-årsbesiktning av oljeavskiljare - redovisning till miljöskyddsenheten

   I denna tjänst rapporterar du in en utförd besiktning utförd enligt standarden för oljeavskiljare, SS-EN 858.

   I denna tjänst rapporterar du in en utförd besiktning utförd enligt standarden för oljeavskiljare, SS-EN 858.

  • Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare - anmälan

   Här kan du anmäla försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.

   Här kan du anmäla försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.

  • Kavlås äng - Markanvisningstävling

   I denna e-tjänst har du som aktör möjlighet att lämna in en intresseanmälan till markanvisningstävling för Kavlås Äng. Intresseanmälan är öppen till klockan 23:59 den 22 januari 2023.

   I denna e-tjänst har du som aktör möjlighet att lämna in en intresseanmälan till markanvisningstävling för Kavlås Äng. Intresseanmälan är öppen till klockan 23:59 den 22 januari 2023.

  • Komplettera miljöärenden

   Här kan du komplettera ett redan påbörjat ärende hos miljöskyddsnämnden.

   Här kan du komplettera ett redan påbörjat ärende hos miljöskyddsnämnden.

  • Kyl-/värmepumpsutrustning - årsrapport

   Här kan du som operatör skicka in årsrapport, servicerapport och/eller skrotningsintyg för din köldmedieanläggning.

   Här kan du som operatör skicka in årsrapport, servicerapport och/eller skrotningsintyg för din köldmedieanläggning.

  • Livsmedelsverksamhet - Anmälan om registrering

      Registrering av livsmedelsverksamhet

      Registrering av livsmedelsverksamhet

  • Meddela ägarbyte i miljöärenden

   I denna tjänst kan du underrätta bygg- och miljönämnden när du tar över en verksamhet inom området miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (miljöbalkens område).

   I denna tjänst kan du underrätta bygg- och miljönämnden när du tar över en verksamhet inom området miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (miljöbalkens område).

  • Miljöfarlig verksamhet - Anmälan om förändring

   Anmäl förändring av miljöfarlig verksamhet

   Anmäl förändring av miljöfarlig verksamhet

  • Miljöfarlig verksamhet - anmälan om nedläggning

   Här anmäler du om miljöfarlig verksamhet upphör.

    

   Här anmäler du om miljöfarlig verksamhet upphör.

    

  • Miljöfarlig verksamhet - nyanmälan

   Anmälan om ny miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken 9 kap 6 §

   Anmälan om ny miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken 9 kap 6 §

  • Praoanmälan

   Anmälan till att ta emot praoelev.

   Anmälan till att ta emot praoelev.

  • Provsmakning - anmälan/ansökan

   Här kan du som innehavare av serveringstillstånd anmäla provsmakning av alkoholdrycker.

   Här kan du som innehavare av serveringstillstånd anmäla provsmakning av alkoholdrycker.

  • Serveringstillstånd - avsluta

   Den som har beviljats serveringstillstånd har skyldighet att till kommunen anmäla förändringar i verksamheten. 

   Den som har beviljats serveringstillstånd har skyldighet att till kommunen anmäla förändringar i verksamheten. 

  • Serveringstillstånd - ändrade ägarförhållanden

   Här anmäler du ny ägare av verksamhet med serveringstillstånd.

   Här anmäler du ny ägare av verksamhet med serveringstillstånd.

  • Ta emot svefaktura från kommunen

   Har ditt företag tagit emot varor eller tjänster från Alingsås kommun? Då vill vi helst skicka e-fakturor till er. Det är ett säkert, enkelt och miljövänligt alternativ till pappersfakturor.

   Har ditt företag tagit emot varor eller tjänster från Alingsås kommun? Då vill vi helst skicka e-fakturor till er. Det är ett säkert, enkelt och miljövänligt alternativ till pappersfakturor.

  Omsorg och stöd (40)

  • Ange inkomst för beräkning av vård- och omsorgsavgift

   Kommunen tar ut en avgift för de insatser som utförs till äldre och funktionshindrade. Innan en avgift tas ut kontrolleras det ekonomiska utrymme personen har för att betala avgiften.

   Efter det att du använt tjänsten kan du vid nytt år utgå från föregående års uppgifter. Du hittar ditt ärende under "Mina sidor".

   Kommunen tar ut en avgift för de insatser som utförs till äldre och funktionshindrade. Innan en avgift tas ut kontrolleras det ekonomiska utrymme personen har för att betala avgiften.

   Efter det att du använt tjänsten kan du vid nytt år utgå från föregående års uppgifter. Du hittar ditt ärende under "Mina sidor".

  • Ansök om fondmedel från Socialförvaltningen

   Fonden bildades 1991 genom sammanläggning av 39 mindre fonder. 1997 tillfördes även Anton Holmbergs fond. Syfte: Avkastningen ska användas till stöd åt behövande inom kommunen. Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag ska tillgodoses av kommunen.

   Fonden bildades 1991 genom sammanläggning av 39 mindre fonder. 1997 tillfördes även Anton Holmbergs fond. Syfte: Avkastningen ska användas till stöd åt behövande inom kommunen. Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag ska tillgodoses av kommunen.

  • Barn eller ungdom - kontakta oss på Socialtjänsten

   Ibland behöver man hjälp och stöd av någon utanför familjen, skolan och kompisar.

   Med den här tjänsten kan du som barn och ungdom snabbt komma i kontakt med oss på Socialtjänsten. Du beskriver kort vad du vill ha hjälp med och därefter tar vi kontakt. 

   Ibland behöver man hjälp och stöd av någon utanför familjen, skolan och kompisar.

   Med den här tjänsten kan du som barn och ungdom snabbt komma i kontakt med oss på Socialtjänsten. Du beskriver kort vad du vill ha hjälp med och därefter tar vi kontakt. 

  • Begäran om utlämnande av journalhandlingar

   Här kan du begära ut journalhandlingar enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) eller Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), för ditt ärende inom socialförvaltningen.

   Här kan du begära ut journalhandlingar enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) eller Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), för ditt ärende inom socialförvaltningen.

  • Bostadsanpassningsbidrag - ansökan

   Här kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

   Här kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

  • Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd för pensionärer - ansök

   Detta kan sökas oavsett om man bor kvar i sin ursprungliga bostad eller har flyttat in på äldreboende. Ansökan kan göras via e-tjänst hos Pensionsmyndigheten eller via telefon 0771-776 776.

   Detta kan sökas oavsett om man bor kvar i sin ursprungliga bostad eller har flyttat in på äldreboende. Ansökan kan göras via e-tjänst hos Pensionsmyndigheten eller via telefon 0771-776 776.

  • Familjehem/jourhem - Intresseanmälan

   Har du plats i hjärtat och plats hemma? Har du tid, ork och engagemang för att ge ett barn eller ungdom trygghet och framtidstro?

   Har du plats i hjärtat och plats hemma? Har du tid, ork och engagemang för att ge ett barn eller ungdom trygghet och framtidstro?

  • Fixartjänst

   Fixartjänst är till för dig som är 67 år eller äldre och bor i Alingsås kommun.

   Genom fixartjänst kan du få hjälp med enkla uppdrag i hemmet, så att du exempelvis slipper klättra på stegar och gå i branta trappor. Tjänsten är ett led i kommunens arbete för att öka tryggheten i hemmet och förebygga fallolyckor. 

   Fixartjänst är till för dig som är 67 år eller äldre och bor i Alingsås kommun.

   Genom fixartjänst kan du få hjälp med enkla uppdrag i hemmet, så att du exempelvis slipper klättra på stegar och gå i branta trappor. Tjänsten är ett led i kommunens arbete för att öka tryggheten i hemmet och förebygga fallolyckor. 

  • Färdtjänst, riksfärdtjänst - ansök

   Färdtjänst

   Färdtjänst är särskilt anordnade transporter för personer med funktionshinder och regleras genom lag (1997:736) om färdtjänst. Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken vilket innebär att man reser tillsammans med andra resenärer. För att beviljas färdtjänst ska du ha ett varaktigt funktionshinder som ger dig väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller svårigheter att resa med allmänna kommunikationer. Det är hur stora dina svårigheter att förflytta dig eller att resa med allmänna kommunikationer som avgör om du har rätt till färdtjänst, inte funktionsnedsättningen i sig. Färdtjänst kan inte beviljas på grund av att allmän kollektivtrafik saknas eller är dåligt utbyggd.

   Riksfärdtjänst

   Riksfärdtjänst är en ersättning för merkostnader för dig som på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt och regleras genom lag (1997:735) om riksfärdtjänst. Resan ska göras inom Sverige, från en kommun till en annan. Ändamålet med resan skall vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet. 

   I första hand görs en bedömning om du klarar att genomföra resan med allmänna kommunikationer på egen hand alternativt med stöd av ledsagare. Om detta inte är möjligt kan resan beviljas med personbil eller specialfordon 

   Färdtjänst

   Färdtjänst är särskilt anordnade transporter för personer med funktionshinder och regleras genom lag (1997:736) om färdtjänst. Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken vilket innebär att man reser tillsammans med andra resenärer. För att beviljas färdtjänst ska du ha ett varaktigt funktionshinder som ger dig väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller svårigheter att resa med allmänna kommunikationer. Det är hur stora dina svårigheter att förflytta dig eller att resa med allmänna kommunikationer som avgör om du har rätt till färdtjänst, inte funktionsnedsättningen i sig. Färdtjänst kan inte beviljas på grund av att allmän kollektivtrafik saknas eller är dåligt utbyggd.

   Riksfärdtjänst

   Riksfärdtjänst är en ersättning för merkostnader för dig som på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt och regleras genom lag (1997:735) om riksfärdtjänst. Resan ska göras inom Sverige, från en kommun till en annan. Ändamålet med resan skall vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet. 

   I första hand görs en bedömning om du klarar att genomföra resan med allmänna kommunikationer på egen hand alternativt med stöd av ledsagare. Om detta inte är möjligt kan resan beviljas med personbil eller specialfordon 

  • Förekomst i socialförvaltningens register

   Här kan ni begära registerutdrag från Socialförvaltningens verksamhetssystem Lifecare vad det gäller insatser som SoL, LVU, LVM och LUL. 

   Denna e-tjänst gäller inte begäran om GDPR-utdrag utan endast  verksamhetssystemet Lifecare.

   Här kan ni begära registerutdrag från Socialförvaltningens verksamhetssystem Lifecare vad det gäller insatser som SoL, LVU, LVM och LUL. 

   Denna e-tjänst gäller inte begäran om GDPR-utdrag utan endast  verksamhetssystemet Lifecare.

  • Föräldrastöd

   Här kan ni som har barn mellan 0-18 år få föräldrastöd. 

   Här kan ni som har barn mellan 0-18 år få föräldrastöd. 

  • Intresse­anmälan att bli volontär

   Här kan du anmäla intresse till den eller de träffpunkter som du vill bli volontär på och sedan är det helt upp till dig hur mycket du vill delta. 

   Här kan du anmäla intresse till den eller de träffpunkter som du vill bli volontär på och sedan är det helt upp till dig hur mycket du vill delta. 

  • Kontaktperson/stödfamilj för någon som har funktionsnedsättning - intresseanmälan

   Som kontaktperson kan du hjälpa en ungdom eller en vuxen som behöver lite extra stöd eller stimulans vanligtvis 2-4 tillfällen i månaden. T ex ge råd och stöd i vardagen, stärka sociala kontakter, stimulera en aktiv fritid och underlätta möjlighet att delta i fritidsaktiviteter. 

   Att vara stödfamilj innebär att ni tar emot ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning i ert hem. Vanligtvis kan det vara en helg i månaden och ibland också någon extra vecka på sommaren eller under andra lov. Stödfamiljen fungerar som ett komplement till barnets familj, inte som en ersättare.

   Som kontaktperson kan du hjälpa en ungdom eller en vuxen som behöver lite extra stöd eller stimulans vanligtvis 2-4 tillfällen i månaden. T ex ge råd och stöd i vardagen, stärka sociala kontakter, stimulera en aktiv fritid och underlätta möjlighet att delta i fritidsaktiviteter. 

   Att vara stödfamilj innebär att ni tar emot ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning i ert hem. Vanligtvis kan det vara en helg i månaden och ibland också någon extra vecka på sommaren eller under andra lov. Stödfamiljen fungerar som ett komplement till barnets familj, inte som en ersättare.

  • Kvartalsrapport - från kontaktperson till Socialförvaltningen

   Du som är kontaktpersonen redovisar ditt uppdrag kvartalsvis via denna e-tjänst.

   Du som är kontaktpersonen redovisar ditt uppdrag kvartalsvis via denna e-tjänst.

  • Kvartalsrapport - från kontaktperson till Vård- och omsorg

   Du som är kontaktperson med uppdrag från vård-och omsorgsförvaltningen redovisar ditt uppdrag kvartalsvis via denna e-tjänst.

   Du som är kontaktperson med uppdrag från vård-och omsorgsförvaltningen redovisar ditt uppdrag kvartalsvis via denna e-tjänst.

  • Lägesrapport om Coronasituationen (Covid-19) - för externa aktörer inom vård- och omsorg samt personlig assistent.

   För er som på något sätt är privata utförare inom hemtjänst, särskilt boende eller privata assistansutförare till brukare/kunder som bor i Alingsås kommun så har vi skapat en e-tjänst där ni skall rapporterar in misstänkta och konstaterade Covid-19 fall.

   För er som på något sätt är privata utförare inom hemtjänst, särskilt boende eller privata assistansutförare till brukare/kunder som bor i Alingsås kommun så har vi skapat en e-tjänst där ni skall rapporterar in misstänkta och konstaterade Covid-19 fall.

  • Orosanmälan barn och vuxna

   Om du misstänker att ett barn, ungdom eller vuxen far illa bör du anmäla det till socialförvaltningen. Du behöver inte veta säkert om något är fel, det räcker med att du misstänker eller känner oro. 

    

   Om du misstänker att ett barn, ungdom eller vuxen far illa bör du anmäla det till socialförvaltningen. Du behöver inte veta säkert om något är fel, det räcker med att du misstänker eller känner oro. 

    

  • Parkeringstillstånd rörelsehindrad

   Här kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

   Här kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

  • Räkna ut avgiften för vård och omsorg

   Här kan du göra en beräkning och uppskatta vilken avgift du får för insatser inom Alingsås kommuns äldreomsorg.

   Tjänsten är ett komplement till den information du kan få via avgiftsbroschyr och avgiftshandläggare.

   Exakta fasta avgiften/avgifterna för äldrevården får du först efter att ha lämnat in inkomstuppgifter och fått ditt avgiftsbeslut.

   Det underlättar för dig att i förväg ha dina senaste pensionsbesked till hands (t ex från Pensionsmyndigheten, KPA, SPP, Alecta, AMF, osv). 

   Du ska också ange eventuella reavinster, ränteinkomster, utdelningar på fonder och aktier (per den 31/12 föregående år), samt bostadstillägg.

   Ange nettobelopp d v s belopp efter skatt i denna beräkningsmodell.

   Här kan du göra en beräkning och uppskatta vilken avgift du får för insatser inom Alingsås kommuns äldreomsorg.

   Tjänsten är ett komplement till den information du kan få via avgiftsbroschyr och avgiftshandläggare.

   Exakta fasta avgiften/avgifterna för äldrevården får du först efter att ha lämnat in inkomstuppgifter och fått ditt avgiftsbeslut.

   Det underlättar för dig att i förväg ha dina senaste pensionsbesked till hands (t ex från Pensionsmyndigheten, KPA, SPP, Alecta, AMF, osv). 

   Du ska också ange eventuella reavinster, ränteinkomster, utdelningar på fonder och aktier (per den 31/12 föregående år), samt bostadstillägg.

   Ange nettobelopp d v s belopp efter skatt i denna beräkningsmodell.

  • Samarbetssamtal - ansökan

   Enhet Familjerätt kan erbjuda samarbetssamtal där föräldrar tillsammans med samtalsledare, försöker komma överens i vårdnads, boende- och umgängesfrågor. 

   Enhet Familjerätt kan erbjuda samarbetssamtal där föräldrar tillsammans med samtalsledare, försöker komma överens i vårdnads, boende- och umgängesfrågor. 

  • Västtrafik erbjuder Seniorkort 65+

   Seniorladdningen gäller för dig som är 65 år och äldre. Kortet gäller dygnet runt inom Alingsås kommunzon på alla Västtrafiks linjer, samt vid resor med Närtrafik.

   Laddningen gäller inte vid resor med färdtjänst.

   Seniorladdningen gäller för dig som är 65 år och äldre. Kortet gäller dygnet runt inom Alingsås kommunzon på alla Västtrafiks linjer, samt vid resor med Närtrafik.

   Laddningen gäller inte vid resor med färdtjänst.

  • Överförmyndarsamverkan - Redogörelse från god man för ensamkommande barn

   Med denna e-tjänst kan du som god man för ensamkommande barn lämna in din redogörelse. Som god man för ett ensamkommande barn som bor i Alingsås kommun är du skyldig att redovisa ditt uppdrag till överförmyndarnämnden två gånger per år. När du redovisar ditt uppdrag kan du samtidigt begära arvode för den aktuella perioden. Vi på överförmyndarverksamheten utövar tillsyn över dig som god man genom att granska din redovisning.

   Med denna e-tjänst kan du som god man för ensamkommande barn lämna in din redogörelse. Som god man för ett ensamkommande barn som bor i Alingsås kommun är du skyldig att redovisa ditt uppdrag till överförmyndarnämnden två gånger per år. När du redovisar ditt uppdrag kan du samtidigt begära arvode för den aktuella perioden. Vi på överförmyndarverksamheten utövar tillsyn över dig som god man genom att granska din redovisning.

  • Överförmyndarsamverkan - Anmäla om anstånd för redovisningshandlingar

   Med denna e-tjänst kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare begära anstånd att lämna in redovisningshandlingar.

   Överförmyndarnämnden kan bara bevilja anstånd om begäran kommer in innan redovisningshandlingen skulle ha lämnats in. Av ansökan ska det framgå orsaken till att du är förhindrad att lämna redovisningshandlingen samt hur lång tid som önskas. Du kan ansöka om anstånd avseende tillgångsförteckning, årsräkning, sluträkning eller annan redovisningshandling.

   Med denna e-tjänst kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare begära anstånd att lämna in redovisningshandlingar.

   Överförmyndarnämnden kan bara bevilja anstånd om begäran kommer in innan redovisningshandlingen skulle ha lämnats in. Av ansökan ska det framgå orsaken till att du är förhindrad att lämna redovisningshandlingen samt hur lång tid som önskas. Du kan ansöka om anstånd avseende tillgångsförteckning, årsräkning, sluträkning eller annan redovisningshandling.

  • Överförmyndarsamverkan - Ansökan om att bli entledigad eller upphörande av ställföreträdarskap

   Med denna e-tjänst kan du ansöka om att begära dig entledigad som ställföreträdare eller att godmanskapet eller förvaltarskapet ska upphöra.

   Om du begär dig entledigad, men ställföreträdarskapet ska kvarstå, ska överförmyndarnämnden hitta en ny god man. Tills ny god man eller förvaltare har utsetts har du en skyldighet att kvarstå. Det är överförmyndarnämnden som beslutar om byte av god man, god man för ensamkommande eller förvaltare. Ansöker du om upphörande av godmanskap eller förvaltarskap är det tingsrätten som fattar beslut. 

   Med denna e-tjänst kan du ansöka om att begära dig entledigad som ställföreträdare eller att godmanskapet eller förvaltarskapet ska upphöra.

   Om du begär dig entledigad, men ställföreträdarskapet ska kvarstå, ska överförmyndarnämnden hitta en ny god man. Tills ny god man eller förvaltare har utsetts har du en skyldighet att kvarstå. Det är överförmyndarnämnden som beslutar om byte av god man, god man för ensamkommande eller förvaltare. Ansöker du om upphörande av godmanskap eller förvaltarskap är det tingsrätten som fattar beslut. 

  • Överförmyndarsamverkan - Ansökan om tolk från god man för ensamkommande barn

   Med denna e-tjänst kan du, om du behöver använda en tolk i utövandet av ditt uppdrag som god man,  vända dig till oss på Överförmyndarsamverkan med en ansökan om detta.

   Med denna e-tjänst kan du, om du behöver använda en tolk i utövandet av ditt uppdrag som god man,  vända dig till oss på Överförmyndarsamverkan med en ansökan om detta.

  • Överförmyndarsamverkan - Begäran om förvaltarfrihetsbevis

   Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg på att en person inte står under förvaltarskap. Intyget begärs hos överförmyndarnämnden i den kommun där den som det avser är folkbokförd.

   Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg på att en person inte står under förvaltarskap. Intyget begärs hos överförmyndarnämnden i den kommun där den som det avser är folkbokförd.

  • Överförmyndarsamverkan - Boka möte

   Här kan du boka möte med handläggare vid överförmyndarverksamheten i Alingsås.

   Här kan du boka möte med handläggare vid överförmyndarverksamheten i Alingsås.

  • Överförmyndarsamverkan - Intresseanmälan för att bli god man och förvaltare

   Med denna e-tjänst kan du lämna en intresseanmälan om att bli god man, förvaltare eller annan ställföreträdare i Alingsås och Lerums kommun. Som god man gör du en viktig insats för både den du företräder och samhället. Ofta är denna hjälp helt avgörande för personen i fråga eftersom den bidrar till stabilitet och trygghet i tillvaron.

   Har du gått en godmansutbildning, förekommer inte belastningsregistret eller socialtjänstens register och inte har några betalningsanmärkningar uppfyller du de grundläggande kraven för att bli god man eller förvaltare hos oss. 

   Med denna e-tjänst kan du lämna en intresseanmälan om att bli god man, förvaltare eller annan ställföreträdare i Alingsås och Lerums kommun. Som god man gör du en viktig insats för både den du företräder och samhället. Ofta är denna hjälp helt avgörande för personen i fråga eftersom den bidrar till stabilitet och trygghet i tillvaron.

   Har du gått en godmansutbildning, förekommer inte belastningsregistret eller socialtjänstens register och inte har några betalningsanmärkningar uppfyller du de grundläggande kraven för att bli god man eller förvaltare hos oss. 

  • Överförmyndarsamverkan - Lämna in åtagande

   Här kan du som ställföreträdare snabbt och enkelt ladda upp bild eller PDF-fil på ditt åtagande.

   Här kan du som ställföreträdare snabbt och enkelt ladda upp bild eller PDF-fil på ditt åtagande.

  • Överförmyndarsamverkan - Lämna klagomål eller synpunkter på god man, förvaltare eller förordnad förmyndare

   Med denna e-tjänst kan du lämna klagomål eller synpunkter på hur gode män, förvaltare eller förmyndare sköter sitt uppdrag.
   Du kommer nu att få besvara ett antal olika frågor för att överförmyndarnämnden ska få en så tydlig bild som möjligt om vad som hänt.
   För att ditt klagomål ska kunna handläggas måste du minst fylla i namn på ställföreträdaren och på huvudmannen.

   Observera att den person det gäller kommer att få ta del av dina synpunkter. 

   Med denna e-tjänst kan du lämna klagomål eller synpunkter på hur gode män, förvaltare eller förmyndare sköter sitt uppdrag.
   Du kommer nu att få besvara ett antal olika frågor för att överförmyndarnämnden ska få en så tydlig bild som möjligt om vad som hänt.
   För att ditt klagomål ska kunna handläggas måste du minst fylla i namn på ställföreträdaren och på huvudmannen.

   Observera att den person det gäller kommer att få ta del av dina synpunkter. 

  • Överförmyndarsamverkan - Tillgångsförteckning

   Med denna e-tjänst kan du som god man, förvaltare, förordnad förmyndare eller förälder lämna in en tillgångsförteckning (förteckning). I förteckningen anger du datum för anordnandet och huvudmannens/barnets tillgångar och dess värde vid det aktuella datumet. Förteckning lämnas alltid in på heder och samvete. Du ska lämna uppgift om alla tillgångar och skulder som du har kännedom om. Upptäcker du ytterligare tillgångar senare ska du lämna in en komplettering till förteckningen. 

   Med denna e-tjänst kan du som god man, förvaltare, förordnad förmyndare eller förälder lämna in en tillgångsförteckning (förteckning). I förteckningen anger du datum för anordnandet och huvudmannens/barnets tillgångar och dess värde vid det aktuella datumet. Förteckning lämnas alltid in på heder och samvete. Du ska lämna uppgift om alla tillgångar och skulder som du har kännedom om. Upptäcker du ytterligare tillgångar senare ska du lämna in en komplettering till förteckningen. 

  • Överförmyndarsamverkan - Utbildning för god man - anmälan

   Grundkurs för dig som vill kunna ta uppdrag som god man eller förvaltare i Alingsås och/eller Lerums kommun. 

   Grundkurs för dig som vill kunna ta uppdrag som god man eller förvaltare i Alingsås och/eller Lerums kommun. 

  Politik och demokrati (8)

  • Lämna synpunkt / klagomål till kommunledningen

   Kommunledningen ansvarar för övergripande planering i kommunen, näringslivsfrågor, personalfrågor, ekonomisk planering, redovisning, organisationsutveckling, informationsverksamhet/hemsidan alingsas.se och inköpsadministration.

   Kommunledningen ansvarar för övergripande planering i kommunen, näringslivsfrågor, personalfrågor, ekonomisk planering, redovisning, organisationsutveckling, informationsverksamhet/hemsidan alingsas.se och inköpsadministration.

  • Lämna synpunkt / klagomål till Socialnämnden

   Socialnämnden/socialförvaltningen ansvarar för stöd till barn, ungdomar, familjer och till personer med beroendeproblem, försörjningsstöd, budget-  och skuldsanering, psykisk ohälsa, våld i nära relationer, dödsboanmälan och familjerättsliga frågor.

   Socialnämnden/socialförvaltningen ansvarar för stöd till barn, ungdomar, familjer och till personer med beroendeproblem, försörjningsstöd, budget-  och skuldsanering, psykisk ohälsa, våld i nära relationer, dödsboanmälan och familjerättsliga frågor.

  Räddningstjänsten (2)

  Samråd (1)

  Utbildning, barnomsorg (5)

  Vuxenutbildning (6)

  Äldreomsorg (1)

  Övriga e-tjänster (3)