Sök tjänst

Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Barnomsorg (5)

  • Förskola - Anmäla eller avanmäla allmän förskola

   Denna e-tjänst kompletterar schemaläggning i förskola. Schemaläggning görs i appen Edlevo eller via e-tjänst på Arena för lärande. 
   Läs mer om schemaläggning på www.alingsas.se/barnomsorg.

  Bibliotek (1)

  Bygga, bo och miljö (35)

  • Anlägga enskilt avlopp - anmälan/ansökan

   Här kan du anmäla och söka tillstånd för installation av enskilt avlopp.

  • Anmälan om misstänkt matförgiftning

   Om du misstänker att du har blivit sjuk av något som du har köpt eller blivit serverad inom Alingsås kommun är det bra om du anmäler det till oss. Då kan vi försöka se till att inte fler drabbas.

  • Anmälan om nedskräpning

   Här kan du anmäla nedskräpning i naturen och på allmänna platser via e-tjänst.

  • Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning

   Anmäl dricksvattenanläggning

  • Ansökan och anmälan om åtgärd inom vattenskyddsområde

   Anmälan eller Ansökan om tillstånd eller dispens för åtgärd inom vattenskyddsområde

  • Ansökan om gemensam behållare för hushållsavfall

   Anmälan om delning av avfallsbehållare

  • Begäran om planbesked

   Ett planbesked behövs för en markägare eller exploatör som har för avsikt att bygga nya bostäder, verksamheter eller något annat som fordrar en ny detaljplan, upphävande av eller ändring av befintlig detaljplan.

    

    

  • Djurhållning i tätort - ansökan

   Vissa djur får inte finnas inom tätbebyggda områden med detaljplan eller områdesbestämmelser utan att du har fått ett tillstånd från bygg- och miljönämnden.

  • Entreprenörsrapport enskild avloppsanordning

   Entreprenörsrapport enskild avloppsanordning

  • Felanmälan samhällsbyggnad

   Här kan du göra en felanmälan vad det gäller gata, trafik, park, natur, lekplatser, snöröjning, belysning, klotter, nedskräpning samt för fel på allmänna ledningar för vatten och avlopp.

  • Flyttanmälan - samhällsbyggnad och fastighetsanknutna tjänster

   Här kan du göra en flyttanmälan för avfalls och slamtömningstjänster samt vatten och avlopp. 

  • Grannyttrande - bergvärmepump

   Yttra sig som granne till en fastighet där det ska borras för bergvärme närmare än 10 meter från gemensam fastighetsgräns.

  • Klagomål på störning i boendemiljö

   Här kan du anmäla om du störs i din boendemiljö via e-tjänst.

    

  • Kommunala markanvisningar

   Om du är intresserad av att utveckla och exploatera kommunens mark kan du lämna in en formell intresseanmälan via vår e-tjänst. 

   I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
   Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
   Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

  • Kommunalt vatten och avlopp - anslut fastighet

   Nyanläggning eller omläggning av VA-installation inom fastighet kräver vanligtvis bygglov eller bygganmälan.

  • Komplettera ditt byggärende

   Här kan du som sökande, medsökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig skicka in kompletteringar i ditt pågående byggärende. 

  • Kompletterande fakturauppgifter till Samhällsbyggandsförvaltningen

   Här kan du som sökande, verksamhetsutövare eller kontaktperson skicka in kompletterande fakturauppgifter i ditt pågående ärende med Samhällsbyggandsförvaltningen.

  • Kompostering av hushållsavfall - anmälan

   Här anmäler du om att kompostera ditt hushålls avfall.

  • Ledningskollen

   Kolla innan du gräver.

   Få reda på var ledningar och annan infrastruktur finns.

   Skydda ledningar mot avgrävningar

   Förenkla och samordna grävarbeten 

  • Lägenhetsregister

   Uppdatering till lägenhetsregistret ska skickas till kommunen senast en månad efter färdigställandet. 

  • Lämna ett meddelande till handläggaren för ditt bygglovsärende

   I den här e-tjänsten kan du lämna ett meddelande till handläggaren för ditt bygglovsärende.

  • Lämna synpunkt till samhällsbyggnadsnämnden

   Lämna din synpunkt till samhällsbyggnadsnämnden

  • Nybyggnad/tillbyggnad - ansökan om bygglov

   E-tjänsten gäller bygglov för:

   En eller tvåbostadshus

   Flerbostadhus

   Fritidshus

   Kontorsbyggnad

   Industri- eller lagerbyggnad

   Handelslokal

  • Nybyggnadskarta - beställ

   Nybyggnadskarta är ett obligatoriskt kartunderlag till situationsplanen när du ansöker om bygglov för nybyggnad av en- eller flerbostadshus, fritidshus, kontor, industri och dylikt.

  • Skrotning av cistern

   Informera bygg- och miljönämnden om att cistern och rörledningar inte längre ska användas.

  • Slamtömning - beställning

   Här kan du beställa tömning av slambrunn eller tank. 

  • Underrättelse om förorening i mark, vatten eller byggnad

   Här kan du anmäla om du har tänkt att underrätta om förorening i mark, vatten eller byggnad.  

  • Valborgsfirande med brasa

   Här kan du ansöka om dispens från eldning av torrt trädgårdsavfall (ris och kvistar) i samband med valborgsmässofirande i Alingsås kommun.

  • Värmepump

   Här kan du anmäla och söka tillstånd för installation av värmepump.

  Förskola/grundskola/fritids (14)

  • Anmäla eller avsluta samtycke till att ta del av barn/elevs uppgifter för person som ej är barnet/elevens vårdnadshavare

   För att samtycket ska godkännas ska det antingen vara digitalt signerat av samtliga vårdnadshavare eller signerat av ansvarig socialsekreterare eller god man. För att samtycket ska avslutas krävs endast en vårdnadshavare.

  • Anmälan till hemkommun om att frånvaroutredning har inletts för skolpliktig elev

   E-tjänst för att lämna uppgift kring inledd frånvaroutredning enligt 7 kapitlet  22§ skollagen för elever som är folkbokförda i Alingsås kommun men som har sin skolgång i annan kommun eller hos fristående huvudman.

  • Ansöka om modersmål eller avsluta modersmålsundervisning

   Du som har ett annat modersmål än svenska har rätt att få modersmålsundervisning från och med årskurs ett i grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan. Om du tillhör en nationell minoritet har du särskilda rättigheter att läsa ditt modersmål.

  • Ansökan språkval, inför årskurs 6

   De moderna språk som erbjuds i grundskolan är tyska, franska och spanska.

  • Ansökan till anpassad grundskola

   Denna e-tjänst gäller ansökan om inskrivning i anpassad grundskola, Alingsås kommun.

  • Felanmälan för Arena för lärande

   E-tjänst när du som vårdnadshavare vill göra en felanmälan för Arena för lärande. 

  • Tillsyn av fristående förskolor - Anmälan om förändring inom ägar- och ledningskretsen

   Enligt 2 kap. 5 b § skollagen (2010:800) ska enskilda huvudmän anmäla förändringar i den krets av personer som avses i 5 a § till den som godkänt den enskilde som huvudman senast en månad efter förändringen. Kommunen utövar enligt 26 kap. 4 § skollagen tillsyn över att enskilda som godkänts som huvudman av myndigheten fortlöpande uppfyller kraven i 2 kap. 5 och 5 b §§.

  • Ändring av vistelsetid i förskola

   I denna e-tjänst ändrar du ditt barns vistelsetid i genomsnitt per vecka.
   Du ska endast ändra om ditt barns genomsnittstid varaktigt ändrar sig. Du ska inte ändra genomsnittstid under lov eller annan ledighet.

   Den här tjänsten är stängd för underhåll

  Gata/väg/trafik (2)

  Gymnasium (5)

  Kommun/HR (10)

  • Begär registerutdrag om personuppgifter enligt GDPR

   Här kan du begära att få ett så kallat registerutdrag enligt dataskyddsförordningen från Alingsås kommun samt Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund. Enligt dataskyddslagstiftningen har du rätt att få veta om och i så fall vilka av dina personuppgifter som finns registrerade. I normalfall ska registerutdraget sammanställas och lämnas ut inom 30 dagar från den dag du begär det.

   OBSERVERA!
   Du kan inte beställa utdrag från polisens belastningsregister eller arbetsgivarintyg från Alingsås kommun här.

  • Kontakta rekryteringsenheten

   Frågeformulär för att komma i kontakt med Rekryteringsenheten med frågor som rör rekrytering eller att arbeta som timavlönad.

  • Uppdatera ditt belastningsregister

   Här visar du upp ditt belastningsregister för oss på bemanningsenheten i  Alingsås kommun. E-tjänsten är till för dig som är anställd timvikarie och behöver uppdatera ditt belastningsregister.

  • Webbutbildning, vård- och omsorgsförvaltningen

   Välkommen till Alingsås kommuns introduktionsutbildning för att arbeta inom kommunal vård och omsorg!

  Kultur och fritid (6)

  Kulturskolan (3)

  Miljö (2)

  Näringsliv och arbete (34)

  Omsorg och stöd (41)

  • Ange inkomst för beräkning av vård- och omsorgsavgift

   Kommunen tar ut en avgift för de insatser som utförs till äldre och funktionshindrade. Innan en avgift tas ut kontrolleras det ekonomiska utrymme personen har för att betala avgiften.

   Efter det att du använt tjänsten kan du vid nytt år utgå från föregående års uppgifter. Du hittar ditt ärende under "Mina sidor".

  • Ansök om fondmedel från Socialförvaltningen

   Fonden bildades 1991 genom sammanläggning av 39 mindre fonder. 1997 tillfördes även Anton Holmbergs fond. Syfte: Avkastningen ska användas till stöd åt behövande inom kommunen. Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag ska tillgodoses av kommunen.

  • Begäran om utlämnande av journalhandlingar

   Här kan du begära ut journalhandlingar enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) eller Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), för ditt ärende inom socialförvaltningen.

  • Bostadsanpassningsbidrag - ansökan

   Här kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

  • Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd för pensionärer - ansök

   Detta kan sökas oavsett om man bor kvar i sin ursprungliga bostad eller har flyttat in på äldreboende. Ansökan kan göras via e-tjänst hos Pensionsmyndigheten eller via telefon 0771-776 776.

  • Du som är barn eller ungdom och behöver stöd - kontakta oss på Socialtjänsten

   Ibland behöver man hjälp och stöd av någon utanför familjen, skolan och kompisar.

   Med den här tjänsten kan du som barn och ungdom snabbt komma i kontakt med oss på Socialtjänsten. Du beskriver kort vad du vill ha hjälp med och därefter tar vi kontakt. 

  • Familjehem/jourhem - Intresseanmälan

   Har du plats i hjärtat och plats hemma? Har du tid, ork och engagemang för att ge ett barn eller ungdom trygghet och framtidstro?

  • Fixartjänst

   Fixartjänst är till för dig som är 67 år eller äldre och bor i Alingsås kommun.

   Genom fixartjänst kan du få hjälp med enkla uppdrag i hemmet, så att du exempelvis slipper klättra på stegar och gå i branta trappor. Tjänsten är ett led i kommunens arbete för att öka tryggheten i hemmet och förebygga fallolyckor. 

  • Färdtjänst, riksfärdtjänst - ansök

   Färdtjänst är särskilt anordnade transporter för personer med funktionshinder och regleras genom lag (1997:736) om färdtjänst. Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken vilket innebär att man reser tillsammans med andra resenärer. 

   Riksfärdtjänst är en ersättning för merkostnader för dig som på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt och regleras genom lag (1997:735) om riksfärdtjänst. 

    

  • Förekomst i socialförvaltningens register

   Här kan ni begära registerutdrag från Socialförvaltningens verksamhetssystem Lifecare vad det gäller insatser som SoL, LVU, LVM och LUL. 

   Denna e-tjänst gäller inte begäran om GDPR-utdrag utan endast  verksamhetssystemet Lifecare.

  • Föräldrastöd

   Här kan ni som har barn mellan 0-18 år få föräldrastöd. 

  • Intresse­anmälan att bli volontär

   Här kan du anmäla intresse till den eller de träffpunkter som du vill bli volontär på och sedan är det helt upp till dig hur mycket du vill delta. 

  • Kontaktperson/stödfamilj för någon som har funktionsnedsättning - intresseanmälan

   Som kontaktperson kan du hjälpa en ungdom eller en vuxen som behöver lite extra stöd eller stimulans vanligtvis 2-4 tillfällen i månaden. T ex ge råd och stöd i vardagen, stärka sociala kontakter, stimulera en aktiv fritid och underlätta möjlighet att delta i fritidsaktiviteter. 

   Att vara stödfamilj innebär att ni tar emot ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning i ert hem. Vanligtvis kan det vara en helg i månaden och ibland också någon extra vecka på sommaren eller under andra lov. Stödfamiljen fungerar som ett komplement till barnets familj, inte som en ersättare.

  • Kvartalsrapport - från kontaktperson till Socialförvaltningen

   Du som är kontaktpersonen redovisar ditt uppdrag kvartalsvis via denna e-tjänst.

  • Kvartalsrapport - från kontaktperson till Vård- och omsorg

   Du som är kontaktperson med uppdrag från vård-och omsorgsförvaltningen redovisar ditt uppdrag kvartalsvis via denna e-tjänst.

  • Lägesrapport om Coronasituationen (Covid-19) - för externa aktörer inom vård- och omsorg samt personlig assistent.

   För er som på något sätt är privata utförare inom hemtjänst, särskilt boende eller privata assistansutförare till brukare/kunder som bor i Alingsås kommun så har vi skapat en e-tjänst där ni skall rapporterar in misstänkta och konstaterade Covid-19 fall.

  • Meddela Socialnämnden - e-tjänst för hyresvärd

   Här får du som är hyresvärd eller ombud för hyresvärd möjlighet att meddela Socialnämnden vid störning, utebliven hyra, om det sker en anmodan om att vidta rättelse eller vid uppsägning på grund av olovlig andrahandsuthyrning.

  • Parkeringstillstånd rörelsehindrad

   Här kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

  • Samarbetssamtal - ansökan

   Enhet Familjerätt kan erbjuda samarbetssamtal där föräldrar tillsammans med samtalsledare, försöker komma överens i vårdnads, boende- och umgängesfrågor. 

  • Västtrafik erbjuder Seniorkort 65+

   Seniorladdningen gäller för dig som är 65 år och äldre. Kortet gäller dygnet runt inom Alingsås kommunzon på alla Västtrafiks linjer, samt vid resor med Närtrafik.

   Laddningen gäller inte vid resor med färdtjänst.

  • Överförmyndarsamverkan - Redogörelse från god man för ensamkommande barn

   Med denna e-tjänst kan du som god man för ensamkommande barn lämna in din redogörelse. Som god man för ett ensamkommande barn som bor i Alingsås och Lerums kommun är du skyldig att redovisa ditt uppdrag till överförmyndarnämnden två gånger per år. När du redovisar ditt uppdrag kan du samtidigt begära arvode för den aktuella perioden. Vi på överförmyndarverksamheten utövar tillsyn över dig som god man genom att granska din redovisning.

  • Överförmyndarsamverkan - Anmäla om anstånd för redovisningshandlingar

   Med denna e-tjänst kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare begära anstånd att lämna in redovisningshandlingar.

   Överförmyndarnämnden kan bara bevilja anstånd om begäran kommer in innan redovisningshandlingen skulle ha lämnats in. 

  • Överförmyndarsamverkan - Ansökan om att bli entledigad eller upphörande av ställföreträdarskap

   Med denna e-tjänst kan du ansöka om att begära dig entledigad som ställföreträdare eller att godmanskapet eller förvaltarskapet ska upphöra.

   Om du begär dig entledigad, men ställföreträdarskapet ska kvarstå, ska överförmyndarnämnden hitta en ny god man. Tills ny god man eller förvaltare har utsetts har du en skyldighet att kvarstå. Det är överförmyndarnämnden som beslutar om byte av god man, god man för ensamkommande eller förvaltare. Ansöker du om upphörande av godmanskap eller förvaltarskap är det tingsrätten som fattar beslut. 

  • Överförmyndarsamverkan - Ansökan om tolk från god man för ensamkommande barn

   Med denna e-tjänst kan du, om du behöver använda en tolk i utövandet av ditt uppdrag som god man,  vända dig till oss på Överförmyndarsamverkan med en ansökan om detta.

  • Överförmyndarsamverkan - Ansökan om överförmyndarens samtycke till rättshandling eller åtgärd

   Med hjälp av denna e-tjänst kan du ansöka om överförmyndarens samtycke till olika rättshandlingar.

  • Överförmyndarsamverkan - Boka möte

   Här kan du boka möte med handläggare vid överförmyndarverksamheten i Alingsås.

  • Överförmyndarsamverkan - Intresseanmälan för att bli god man och förvaltare

   Med denna e-tjänst kan du lämna en intresseanmälan om att bli god man, förvaltare eller annan ställföreträdare i Alingsås och Lerums kommun. Är du anhörig och vill hjälpa någon med att få god man ska du istället göra en ansökan till Alingsås Tingsrätt.

   Som god man gör du en viktig insats för både den du företräder och samhället. Ofta är denna hjälp helt avgörande för personen i fråga eftersom den bidrar till stabilitet och trygghet i tillvaron. Har du gått en godmansutbildning, förekommer inte belastningsregistret eller socialtjänstens register och inte har några betalningsanmärkningar uppfyller du de grundläggande kraven för att bli god man eller förvaltare hos oss. 

  • Överförmyndarsamverkan - Komplettering eller yttrande till överförmyndarnämnden

   Med denna e-tjänst kan du som fått en begäran om komplettering eller yttrande från överförmyndarnämnden lämna dessa i ärendet.

  • Överförmyndarsamverkan - Lämna in åtagande

   Här kan du som ställföreträdare snabbt och enkelt ladda upp bild eller PDF-fil på ditt åtagande.

  • Överförmyndarsamverkan - Lämna klagomål eller synpunkter på god man, förvaltare eller förordnad förmyndare

   Med denna e-tjänst kan du lämna klagomål eller synpunkter på hur gode män, förvaltare eller förmyndare sköter sitt uppdrag.
   För att ditt klagomål ska kunna handläggas måste du minst fylla i namn på ställföreträdaren och på huvudmannen.

   Observera att den person det gäller kommer att få ta del av dina synpunkter. 

  • Överförmyndarsamverkan - Tillgångsförteckning

   Med denna e-tjänst kan du som god man, förvaltare, förordnad förmyndare eller förälder lämna in en tillgångsförteckning (förteckning). 

   Du ska lämna uppgift om alla tillgångar och skulder som du har kännedom om. Upptäcker du ytterligare tillgångar senare ska du lämna in en komplettering till förteckningen. 

  • Överförmyndarsamverkan - Underlag till granskning av förvaltarskap

   I denna e-tjänst ska förvaltaren svara på frågor om huvudmannens eventuella fortsatta behov av förvaltarskap. Överförmyndaren behöver veta varför ett godmanskap inte är tillräckligt. Ett förvaltarskap behövs enbart om huvudmannen själv agerar på ett sätt som skadar hen eller hens ekonomi, eller om någon i hens närhet utnyttjar/lurar huvudmannen så att det skadar hen. Det behöver dessutom vara en konkret risk för detta, alltså att det hänt under det senaste året.

  • Överförmyndarsamverkan - Utbildning för god man - anmälan

   Grundkurs för dig som vill kunna ta uppdrag som god man eller förvaltare i Alingsås och/eller Lerums kommun. 

   Den här tjänsten är stängd för underhåll

  Politik och demokrati (9)

  • Avsägelse av uppdrag för förtroendevalda

   Här kan du som förtroendevald i Alingsås kommun avsäga dig ditt uppdrag. Om du avsäger dig från fler än ett uppdrag behöver du skicka in en e-tjänst per uppdrag.

  • Lämna synpunkt / klagomål till Vård- och omsorgsnämnden

   Vård-och omsorgsnämnden/vård-och omsorgsförvaltningen ansvarar för att ge service och vård till äldre och personer med funktionsvariationer.

  • Lämna synpunkt / klagomål till Barn- och ungdomsnämnden

   Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för Förskoleverksamhet, grundskola och särskola från 1-16 år. Du kan även ringa till barn- och ungdomskontoret direkt på telefon 0322-61 63 50. Din synpunkt/klagomål är viktig för Barn och ungdomsförvaltningens utvecklingsarbete. 

  Räddningstjänsten (7)

  • Begäran om allmänna handlingar AVRF- Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund

   Här kan du begära allmänna handlingar från Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund.

   I e-tjänsten anger du önskemål om hur du vill ta del av handlingarna (e-post, post, hämta/läsa på Alingsås Räddningsstation). I den mån det är möjligt tillgodoser vi ditt önskemål. För att kunna kontakta dig ber vi om dina kontaktuppgifter.

   Vill du vara anonym kan du använda en anonym e-postadress, ringa eller besöka Alingsås Räddningsstation.

  Utbildning, barnomsorg (4)

  Vuxenutbildning (7)

  • Examensuppdrag och -uppsatser

   Intresseanmälan för dig som vill göra examensuppdrag och -uppsatser

  Äldreomsorg (1)

  Övriga e-tjänster (4)