Anmälan om dagvattenanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Dagvatten betraktas i vissa fall som avloppsvatten, vilket innebär anmälningsplikt för dagvattenanläggningar. Exempel på dagvattenanläggningar är sedimentationsbassänger, torrdammar, fördröjningsmagasin och oljeavskiljare. Anmälan ska göras till miljöskyddsnämnden i god tid innan beräknad byggstart. Vid anläggande av en damm eller våtmark kan tillstånd från Länsstyrelsen krävas. Takvatten räknas inte som avloppsvatten och behöver därför inte anmälas.

Oljeavskiljare som inte är en del av en dagvattenanläggning anmäls i separat e-tjänst (dvs när det enbart handlar om rening med en oljeavskiljare).

Bygg- och miljöavdelningens miljöskyddsenhet besvarar anmälan genom att fatta ett beslut om försiktighetsåtgärder för dagvattenanläggningen. Exempel på försiktighetsåtgärder är krav på kontrollprogram samt drift- och skötselinstruktioner. Observera att det är ditt ansvar att kontrollera om bygganmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen krävs innan byggstart.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa