Här kan du som privatperson, företagare eller som representant för en förening, utföra många av dina ärenden till Alingsås kommun via digitala e-tjänster.

 

När du använder Alingsås kommuns e-tjänster får du notifikationer och bekräftelse på att handläggare mottagit ditt ärende. Du kan, om det är nödvändigt, få meddelande från handläggare och svara eller komplettera ärendet via mina sidor.

 

I toppmenyn, under rubriken Mina sidor når du de flesta av dina pågående eller genomförda ärenden, bokningar osv. Här kan du också hitta eventuella meddelanden från handläggare.

 

e-legitimation

Med en e-legitimation kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet. Läs mer på Skatteverkets hemsida om e-legitimation

 

En sparad ansökan är inte en inkommen handling

Genom att klicka på ”Spara” i en e-tjänst sparas din ansökan på en särskilt avdelad yta som begränsar åtkomsten till din ansökan, så att inga obehöriga kan läsa eller förvränga informationen. Du kan när som helst komma åt din ansökan igen. För att fortsätta arbetet med din ansökan behöver du vara inloggad med hjälp av e-legitimation så att vi kan säkerställa din identitet. Din ansökan är inskickad till kommunen och kan börja behandlas först när e-tjänstens samtliga steg är slutförda. Så länge din ansökan är sparad och inte inskickad så är det bara du som kan se den under Mina sidor, som är ditt utrymme för att hantera uppgifter.

 

Ärende som skickas in via en e-tjänst är en inkommen handling

Dina personuppgifter utgör en del av kommunens allmänna handlingar och vi kan få frågor om att lämna ut dessa till enskilda eller företag. Före ett utlämnande genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

 

Information om GDPR

Dataskyddsförordningen, eller GDPR  (General Data Protection Regulation), som den också kallas, är den lag som reglerar hur kommunen och andra aktörer får behandla personuppgifter. GDPR ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PuL) från och med 25 maj 2018. Det är GDPR som styr vilka uppgifter man som insamlare får behandla och inte. I dataskyddsförordningen står bland annat att personuppgifter inte får bevaras längre än vad som anses nödvändigt med tanke på ändamålet. Det är tack vare dessa regler som du kan känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

 

Vad menas med personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet. Till exempel kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (exempelvis IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

 

Vad menas med ”Behandling av personuppgifter”?

Med behandling avses all form av hantering av personuppgifter. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller inte. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, användning, lagring, bearbetning, överföring, radering eller sammanställning av personuppgifter.

 

Varför behandlar kommunen dina personuppgifter?

Att behandla dina personuppgifter är nödvändigt för att kunna handlägga ditt ärende.

Personuppgifter får bara samlas in för särskilt angivna syften och får sedan inte användas för helt andra syften. För att behandla personuppgifter ska man ha stöd i lag eller avtal, det vill säga en rättslig grund. Personuppgifter får bland annat behandlas för att fullgöra ett avtal eller en rättslig förpliktelse, för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning. Inom kommunen får man också behandla nödvändiga personuppgifter för att lämna ut allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen.

När personuppgifterna inte längre behövs för det syfte som de en gång samlades in för, ska de tas bort (gallras) eller arkiveras. Kommunens dokumenthanteringsplaner beskriver hur verksamhetsinformation ska hanteras och bevaras.

Genom att använda sig av kommunens e-tjänster godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter.

 

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du som någon gång lämnat personuppgifter till kommunen eller du som vill undersöka vilka uppgifter som behandlas om dig kan begära att få veta det. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-postadressen robert.persson@alingsas.se

Enligt Dataskyddsförordningen har du som  registrerad rätt att få dina personuppgifter borttagna eller raderade vid särskilda omständigheter. Detta får dock inte göras i strid med gällande arkivlagstiftning. Personuppgifter kan heller inte raderas om kommunen har ett gallringsbeslut som säger att det ska finnas längre än vad den registrerade vill eller att informationen ska bevaras. Det måste finnas ett fastställt gallringsbeslut för att i så fall ta bort informationen.

Alingsås kommun har ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet kontrollerar bland annat att kommunen följer den allmänna dataskyddsförordningen och annan lagstiftning på området. Dataskyddsombudet är också kontaktperson för de som är registrerade, det vill säga de medborgare vars personuppgifter kommunen behandlar. Du når vårt dataskyddsombud via e-postadressen dataskyddsombud@alingsas.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att skicka in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för GDPR.

Under Mina sidor i fliken ”Mina ärenden” visas en historik över dina pågående och sedan tidigare inskickade ärenden. Dina personuppgifter kan förekomma bland dessa ärenden. Det är endast du och handläggare för respektive e-tjänst som kan se dessa ärenden. Kommunen tillhandahåller denna tjänst som en service till dig som medborgare eller företagare. Om du vill ta bort dessa ärenden ombeds du ta kontakt med robert.persson@alingsas.se

 

Hur skyddas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter utgör en del av kommunens allmänna handlingar och vi kan få frågor om att lämna ut dessa till enskilda eller företag. Men före ett utlämnande genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Vill du läsa mer om den Allmänna dataskyddsförordningen kan du gå till Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

 

Tillgänglighetsredogörelse


Alingsås kommun står bakom den här webbplatsen. Vi strävar efter att följa WCAG 2.1 nivå AA, enligt webbriktlinjer.se

 

Det här dokumentet beskriver hur Alingsås kommun uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Minasidor.alingsas.se drivs av leverantör Nordic Peak/Visma. Leverantören säger att de strävar efter och arbetar för att tekniken i plattformen ska uppfylla WCAG 2.1 nivå AA.

 

Innehåll som inte uppfyller tillgänglighets WCAG 2.1 nivå AA

Vi använder så få bilagor som möjligt. Eventuella bilagor i form av pdf-dokument är inte tillgänglighetsanpassade.

 

Vi är medvetna om kravet på tydligt svenska och strävar efter att vara så tydliga och lättlästa som möjligt. Minasidor.alingsas.se uppnår inte statusen lättläst.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver hjälp med något ärende som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss.
 

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns och kan åtgärda det.

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.