Registreringsbevis lotteri - Ansökan om att utföra lotteri för ideella föreningar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lotterier för ideella föreningar. Alla lotterier i Sverige styrs av lotterilagen

Huvudregeln i lagen är att det krävs tillstånd för att få bedriva lotteri inom kommunen. Sådant tillstånd kan lämnas till ideella föreningar som verkar för ett allmännyttigt ändamål (se 15-17§§ lotterilagen).

Under vissa förutsättningar kan lotteriverksamhet även få bedrivas utan tillstånd (se 19-21§§ lotterilagen).

Det statliga organet för lotterier heter Lotteriinspektion och har sitt säte i Strängnäs.

På lotterinspektionens hemsida finns mer information om lotterier och de lagar, förordningar, villkor och allmänna råd som styr lotteriverksamheten.

Kontakt och närmare information ges av Niclas Lideskär tlf: 61 61 15.

Kostnaden för lotteritillstånd är för närvarande 300 kronor + porto för postförskott.

Till ifylld ansökan om lotteritillstånd skall bifogas:

Protokollsutdrag från föreningens styrelsemöte där beslut fattats om att ansöka om lotteritillstånd. Av utdraget skall även framgå vem som utsetts till lotteriföreståndare.

Föreningens stadgar (om de inte tidigare lämnats till kommunen)

Senaste verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning.

Redovisning

Efter genomfört lotteri skall det redovisas till lotterikontrollanten som utsetts av kultur- och fritidsförvaltningen.

En kontrollantavgift skall betalas om 3% på nettoinkomsten av lotteriet.

Lotterilagen

Lotterier för ideella föreningar. Alla lotterier i Sverige styrs av lotterilagen.

Ansökan om registrering för lotteri § 17, lotterilagen

Redovisning av lotteri enligt § 17, lotterilagen

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa