Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Det är verksamhetsutövarens uppgift att göra en bedömning om åtgärden utgör någon risk för spridning av förorening på den plats där avfallet planeras att användas. Bedömningen ska göras utifrån Naturvårdsverkets handbok 2010:1 "Återvinning av avfall i anläggningsarbeten” .  

Om bedömningen är att åtgärden utgör ringa föroreningsrisk ska ni anmäla åtgärden till oss. Bedömer ni att föroreningsrisken är mer än ringa krävs ansökan om tillstånd hos Länsstyrelsen. Om ni bedömer att åtgärden utgör mindre än ringa föroreningsrisk så krävs generellt varken anmälan eller tillstånd. Vid osäkerhet, kontakta oss för vägledning. 
 
Om bedömningen är att åtgärden utgör mindre än ringa föroreningsrisk kan åtgärden istället innebära en väsentlig ändring av naturmiljön. En så kallad anmälan om 12:6-samråd till Länsstyrelsen kan då bli aktuell i enlighet med 12 kap. 6 § i miljöbalken. 

Beroende på åtgärdens karaktär kan det även krävas mark- eller bygglov. Vid den typen av frågor hänvisar vi er till kommunens bygglovsenhet.
 

Avgift för handläggning av anmälan

Kommunfullmäktige har fastställt en taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken. För handläggning av anmälan kommer avgift tas ut enligt timtaxa.
Läs mer om bygg- och miljönämndens avgifter.

Handläggningstid är all tid som vi behöver lägga på utredning av anmälan till exempel granskning, inläsning, platsbesök, skrivelser, telefonsamtal och beslut. Du får betala handläggningsavgiften även om anmälan återtas eller om vi beslutar att avslå anmälan.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa