Anmälan om krossnings- och sorteringsverk

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Det är positivt för miljön att återvinna och återanvända material som till exempel sten, betong, tegel och annat riv- och byggnadsavfall som kan återvinnas. Planerar du att sortera eller krossa berg, naturgrus eller annat material krävs i vissa fall att du anmäler det till oss på miljöskyddsenheten. Läs gärna vår information på hemsidan.

Anmälningsplikten regleras i miljöprövningsförordningen (2013:251):
Anmälningsplikt C och verksamhetskod 10.50 gäller för anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter
   1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller
   2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat

Avgift för handläggning av anmälan

Kommunfullmäktige har fastställt en taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken. För handläggning av anmälan om sortering eller krossning kommer avgift tas ut enligt timtaxa.
Läs mer om bygg- och miljönämndens avgifter.

Handläggningstid är all tid som vi behöver lägga på utredning av anmälan till exempel granskning, inläsning, platsbesök, skrivelser, telefonsamtal och beslut. Du får betala handläggningsavgiften även om anmälan återtas eller om vi beslutar att avslå anmälan.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa