Utstakning/lägeskontroll samt övriga mättjänster-beställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Utstakning

Enligt plan- och bygglagen skall byggnader vid behov stakas ut. Husutstakning innebär att läget för en blivande byggnad märks ut på marken så att det stämmer med bygglovet. Det är via utstakning som en byggnad kan uppföras på rätt plats. Fel i plan eller höjdläge för byggnad kan leda till dels skadeståndsanspråk från berörda grannar, dels dryga kostnader för att rätta till fel i påbörjad byggnation.

Det är kommunens bygglovavdelning som avgör om husutstakning krävs för bygglovet. Utstakning utförs av en sakkunnig person.

-Grovutstakning och höjdfix sätts ut innan sprängning eller schaktning påbörjas. Det innebär att den blivande byggnadens husliv markeras grovt via utsättning av käppar.

-Finutstakning görs efter schaktning när flisbädden är klar. Byggnadens husliv markeras med utdrag på profiler. Profiler i byggnadens hörn sätter du upp innan finutstakning påbörjas. För att vi skall kunna få byggnaden på rätt plats måste dessa profiler ha god stabilitet.

Utstakning beställs genom att välja "Starta e-tjänsten"Utstakning/lägeskontroll samt övriga mättjänster-beställning

Paketpris för grov/finutstakning, byggfix och lägeskontroll finns som ger ett reducerat pris.

Kostnad regleras av gällande PBL-taxa, "GIS-taxa 2024". Se Taxor och avgifter - Bygga, bo och miljö på Alingsås hemsida.

E-post gis@alingsas.se

 

Lägeskontroll

Vid en lägeskontroll kontrollerar man att byggnadens läge samt höjd på färdigt golv stämmer överens med bygglovbeslutet. Lägeskontroll av bottenplattan ska utföras efter formsättning och armering, men innan gjutning av plattan sker. Detta för att underlätta om något bör justeras eller åtgärdas. En nybyggnation kräver att du måste kontakta en sakkunnig person för att göra en lägeskontroll.

Lägeskontroll beställs genom att välja "Starta e-tjänsten"Utstakning/lägeskontroll samt övriga mättjänster-beställning

Paketpris för utstakning och lägeskontroll finns som ger ett reducerat pris.

Kostnad regleras av gällande PBL-taxa, "GIS-taxa 2024"Se Taxor och avgifter - Bygga, bo och miljö på Alingsås hemsida.

E-post gis@alingsas.se

 

Gränsanvisning

 Kommunen kan vara behjälplig med att visa var en fastighetsgräns är belägen om gränserna är nyligen utredda, för äldre gränser hänvisar vi till lantmäteriet för utredning.

Gränsanvisningen kommunen gör är inte juridiskt bindande.

För fastighetsbestämning kontakta Lantmäteriet.

Ett tips är att gå in på Lantmäteriets hemsida och gå till "Mina sidor" där man kan få fram information om de fastigheter man själv äger, tjänsten är gratis att använda. 

Gränsanvisning beställs genom att välja "Starta e-tjänsten"Utstakning/lägeskontroll samt övriga mättjänster-beställning

Kostnad regleras av gällande PBL-taxa, "GIS-taxa 2024". Se Taxor och avgifter - Bygga, bo och miljö på Alingsås hemsida.

E-post gis@alingsas.se

 

Övriga mättjänster

Kommunen kan vara behjälplig med mättjänster såsom:

-mäta in fastigheter inför projektering av om-/tillbyggnader.

-mäta in höjder på fastigheter.

-sätta ut stomlinjer.

-sätta ut byggfix.

-mäta in och sätta ut koordinater för master/anläggningar/staket.

-övrigt inom geodetisk mätning.

 

Mättjänster beställs genom att välja "Starta e-tjänsten"Utstakning/lägeskontroll samt övriga mättjänster-beställning

Kostnad regleras av gällande PBL-taxa, "GIS-taxa 2024"Se Taxor och avgifter - Bygga, bo och miljö på Alingsås hemsida.

 E-post gis@alingsas.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa