Utstakning och lägeskontroll - beställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Utstakning

Enligt plan- och bygglagen skall byggnader vid behov stakas ut. Husutstakning innebär att läget för en blivande byggnad märks ut på marken så att det stämmer med bygglovet. Det är via utstakning som en byggnad kan uppföras på rätt plats. Fel i plan eller höjdläge för byggnad kan leda till dels skadeståndsanspråk från berörda grannar, dels dryga kostnader för att rätta till fel i påbörjad byggnation.

Det är kommunens bygglovavdelning som avgör om husutstakning krävs för bygglovet. Utstakning genomförs normalt innan schaktning påbörjas. För att utstakning utförs på rätt sätt behövs att en behörig person genomför husutstakning.

Grovutstakning görs innan sprängning eller schaktning påbörjas. Det innebär att den blivande byggnadens hörn markeras grovt via utsättning av käppar. Man sätter också en höjdfix om så behövs.

Finutstakning görs oftast efter schaktning. Det innebär att byggnadens hörn markeras och trådar spänns upp i blivande fasadliv. Profilstolpar i byggnadens hörn sätter du upp innan finutstakning påbörjas. För att vi skall kunna få byggnaden på rätt plats och med rätt höjd måste dessa profiler ha god stabilitet.

Utstakning beställs på GIS-avdelningen, Samhällsbyggnadskontoret.

Kostnad för uttag regleras av gällande PBL-taxa.

E-post gis@alingsas.se

 

Lägeskontroll

Vid en lägeskontroll kontrollerar man att byggnadens läge stämmer överens med bygglovbeslutet. Lägeskontroll av bottenplattan ska utföras efter formsättning och armering, men innan gjutning av plattan sker. Detta för att underlätta om något bör justeras eller åtgärdas. En nybyggnation kräver att du måste kontakta en sakkunnig person för att göra en lägeskontroll.

Utstakning och lägeskontroll beställs genom e-tjänsten eller blankett till GIS-avdelningen, Samhällsbyggnadskontoret.

Paketpris för utstakning och lägeskontroll finns som ger ett billigare pris.

Kostnad regleras av gällande PBL-taxa.

E-post gis@alingsas.se

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa