Anlägga enskilt avlopp - anmälan/ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du ska anlägga ett nytt avlopp behöver du först lämna in en ansökan eller anmälan. När din ansökan/anmälan har kommit in till kommunen tilldelas ärendet en handläggare. Handläggaren kontaktar dig och ber dig att komma in med kompletteringar om det behövs.

Två alternativ för att skicka in e-tjänsten

Det är alltid den sökande (fastighetsägaren) som är ytterst ansvarig för de uppgifter som skickas in. Du kan själv välja hur du vill använda e-tjänsten, välj mellan följande två alternativ: 

► E-tjänst alternativ 1 (ärendet överlåts - *entreprenör/leverantör/konsult och den sökande fyller i olika delar): Entreprenör* påbörjar e-tjänsten och sen skickas en länk till den sökande via e-post/mobil, för att den sökande ska kunna slutföra e-tjänsten. Den del som kräver fackkunskaper är riktad till entreprenör/installatör/konsult. Den sökande fyller i det som återstår och kan godkänna och skicka in ärendet. Båda parterna loggar in med BankID.

► E-tjänst alternativ 2 (ärendet överlåts inte - den sökande fyller i allt): Det är också möjligt att använda e-tjänsten utifrån att endast den sökande loggar in med BankID och fyller i allt i e-tjänsten - det rekommenderas att den sökande får detaljerad hjälp från entreprenör och leverantör.

Förbered ditt ärende och bilagor

Du kommer att ombes att ladda upp situationsplan, anläggningsbeskrivning och eventuella lägganvisningar. Det underlättar för dig om du har dessa redo innan du startar e-tjänsten.
Många uppgifter som behöver anges i ansökan kan din entreprenör hjälpa dig med.

Kostnad för handläggning

För miljöskyddsnämndens prövning av anmälan eller ansökan utgår avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 2018-06-13, § 117. En indexuppräkning av timtaxan antogs av
miljöskyddsnämnden 2020-11-17, § 61. Notera att avgift tas ut i enlighet med gällande taxa vid dag för inkommen ansökan/anmälan.

 • Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett dimensionerad för högst 5 personekvivalenter 8 000 kr.
  Om ansökan/anmälan avser spillvatten från fler än en fastighet eller för 6-200 personekvivalenter ska, förutom avgift enligt punkt 1, timavgift motsvarande 4 timmar per tillkommande fastighet tas ut.
 • Ändring av avloppsanordning 8 000 kr
 • Inrättande av avloppsanordning (med eller utan WC) dimensionerad för högst 5 personekvivalenter (pe) och där utsläpp till mark eller vatten sker av någon del av spillvattnet 8 000 kr. Om ansökan/anmälan avser spillvatten från fler än en fastighet eller för 6-200 personekvivalenter ska, förutom avgift enligt punkt ovan, timavgift motsvarande 4 timmar per tillkommande fastighet eller för varje femte pe tas ut.
 • Inrättande av avloppsanordning med spillvatten anslutet till en  sluten tank 4 000 kr
 • Inrättande av flera avloppsanordningar som är avsedda för ett hushåll och som tillståndsprövas samtidigt 8 000 kr

Avgift tas ut med timavgift (1000 kr/tim) om prövningen enligt någon av punkterna ovan leder till att ansökan helt avslås, avvisas, avskrivs eller dras tillbaks av sökande. 

 

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Frågor om e-tjänsten

Bygg- och miljöavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen
miljo@alingsas.se
0322-61 60 00
www.alingsas.se

Personuppgiftsansvarig

Miljöskyddsnämnden
miljo@alingsas.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Fastighetsbeteckning
 • Situationsplan
 • Anläggningsbeskrivning för avloppet

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa