Anlägga enskilt avlopp - anmälan/ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du ska anlägga ett nytt avlopp behöver du först lämna in en ansökan eller anmälan. När din ansökan/anmälan har kommit in till kommunen tilldelas ärendet en handläggare. Handläggaren kontaktar dig och ber dig att komma in med kompletteringar om det behövs.

Två alternativ för att skicka in e-tjänsten

Det är alltid den sökande (fastighetsägaren) som är ytterst ansvarig för de uppgifter som skickas in. Du kan själv välja hur du vill använda e-tjänsten, välj mellan följande två alternativ: 

? E-tjänst alternativ 1 (ärendet överlåts - *entreprenör/leverantör/konsult och den sökande fyller i olika delar): Entreprenör* påbörjar e-tjänsten och sen skickas en länk till den sökande via e-post/mobil, för att den sökande ska kunna slutföra e-tjänsten. Den del som kräver fackkunskaper är riktad till entreprenör/installatör/konsult. Den sökande fyller i det som återstår och kan godkänna och skicka in ärendet. Båda parterna loggar in med BankID.

? E-tjänst alternativ 2 (ärendet överlåts inte - den sökande fyller i allt): Det är också möjligt att använda e-tjänsten utifrån att endast den sökande loggar in med BankID och fyller i allt i e-tjänsten - det rekommenderas att den sökande får detaljerad hjälp från entreprenör och leverantör.

 

En nyhet från 3 oktober 2022 är att du också kan använda e-tjänsten för att ändra en pågående ansökan/anmälan. 

Förbered ditt ärende och bilagor

Du kommer att ombes att ladda upp situationsplan, anläggningsbeskrivning och eventuella lägganvisningar. Det underlättar för dig om du har dessa redo innan du startar e-tjänsten.
Många uppgifter som behöver anges i ansökan kan din entreprenör hjälpa dig med.

Kostnad för handläggning

För bygg- och miljönämndens prövning av anmälan eller ansökan utgår avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 2022-11-30, § 284.  Notera att avgift tas ut i enlighet med gällande taxa vid dag för inkommen ansökan/anmälan.

 • Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett dimensionerad för högst 5 personekvivalenter 8 800 kr.
  Om ansökan/anmälan avser spillvatten från fler än en fastighet eller för 6-200 personekvivalenter ska, förutom avgift enligt punkt 1, timavgift motsvarande 4 timmar per tillkommande fastighet tas ut.
 • Ändring av avloppsanordning 8 800 kr
 • Inrättande av avloppsanordning (med eller utan WC) dimensionerad för högst 5 personekvivalenter (pe) och där utsläpp till mark eller vatten sker av någon del av spillvattnet 8 800 kr. Om ansökan/anmälan avser spillvatten från fler än en fastighet eller för 6-200 personekvivalenter ska, förutom avgift enligt punkt ovan, timavgift motsvarande 4 timmar per tillkommande fastighet eller för varje femte pe tas ut.
 • Inrättande av avloppsanordning med spillvatten anslutet till en  sluten tank 4 400 kr
 • Inrättande av flera avloppsanordningar som är avsedda för ett hushåll och som tillståndsprövas samtidigt 8 800 kr

Avgift tas ut med timavgift (1100 kr/tim) om prövningen enligt någon av punkterna ovan leder till att ansökan helt avslås, avvisas, avskrivs eller dras tillbaks av sökande. 

 

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Fastighetsbeteckning
 • Situationsplan
 • Anläggningsbeskrivning för avloppet

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa