Miljöfarlig verksamhet - anmälan om nedläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst används för att underrätta tillsynsmyndigheten (bygg- och miljönämnden) om att en miljöfarlig verksamhet ska upphöra.
 

När du planerar att avveckla din verksamhet så finns det några saker som är viktiga att tänka på:

  • Hur ska utrustning och maskiner hanteras? Finns det kemiska produkter eller processvatten i utrustningen?
  • Hur ska fasta installationer som cisterner, oljeavskiljare, andra reningsanläggningar, tryckluftsanläggning, ventilation, elsystem m. m. hanteras?
  • Hur ska ni ta hand om kemikalier, farligt avfall och icke-farligt avfall?
  • Behöver väggar, golv och tak rengöras eller saneras?
  • Finns det risk att marken eller byggnaderna är förorenade? Behövs undersökning och/eller sanering?
  • Ska byggnader rivas? Behövs rivningslov?
  • Vi vill vi att du anmäler nedläggningen till miljöskyddsenheten i god tid innan verksamheten upphör. Vi tittar på anmälan och bedömer om det behöver ställas några krav i samband med avvecklingen. Om vi behöver kommer vi begära in kompletterande uppgifter.

Avgift för handläggning av anmälan

Kommunfullmäktige har fastställt en taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken. För handläggning av anmälan kommer avgift tas ut enligt timtaxa.
Läs mer om bygg- och miljönämndens avgifter.

Handläggningstid är all tid som vi behöver lägga på utredning av anmälan till exempel granskning, inläsning, platsbesök, skrivelser, telefonsamtal och beslut. Du får betala handläggningsavgiften även om anmälan återtas eller om vi beslutar att avslå anmälan.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa