Inackorderingstillägg - ansök

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Inackorderingstillägget kan beviljas om eleven på grund av lång eller besvärlig resväg måste bosätta sig på orten där elevens skola finns. Tillägget är ett bidrag till bostadskostnaden samt hemresor.

Sista ansökningsdag är den 19 september,  inkommande ansökningar efter den 19 september kommer utbetalning ske i slutet på oktober månad. Retroaktiv utbetalning sker max en månad efteråt.

Inackorderingstillägg får elev som har minst 50 km resväg till skolan, eller om den sammanlagda restiden blir mer än 2,5 timmar/per dag.

Med restid avses på morgonen, tiden från att eleven lämnar hemmet till skoldagens början och på eftermiddagen, tiden från skoldagens slut till dess att eleven kommer hem.

Med skoldagens början avses den ordinarie skoldagens början och det samma gäller skoldagens slut. Om eleven ibland börjar senare och/eller slutar tidigare än ordinarie skoldag räknas inte detta. Ordinarie skoldag börjar 08.00 och slutar 16.00

Elev är inte berättigad till både inackorderingstillägg och skolkort mellan skolan och hemort.

Elever som antagits genom andrahandsmottagning, så kallat frisök, har inte rätt till inackorderingstillägg.

Inackorderingstillägg kan sökas av elev inom gymnasieskolan.

Inackorderingstillägg ska sökas på nytt inför varje nytt läsår.

Tillägget utgår till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

Flyttar eleven från Alingsås kommun eller byter skola måste detta meddelas Alströmergymnasiet för att inte bli återbetalningsskyldig.

Inackorderingstillägget är 1/30 av prisbelopp. Beloppet på 1910 kr betalas ut mellan perioderna;  jan - maj samt sep - dec.

Beloppet kommer att justeras efter prisbeloppet varje årsskifte.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Minst 50 km resväg till skolan.
  • Mer än 2,5 timmar sammanlagd restiden per dag.
  • Kontouppgifter.
  • Namn på skola, klass, program.
  • Hyresavtal/avi (kan bifogas).
  • Inackorderingsadress.
  • Signering med BankID.
  • E-legitimation.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa