Överförmyndarsamverkan - Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som är god man, förvaltare eller förmyndare kan genom denna e-tjänst ansöka om uttag från ett överförmyndarspärrat konto. När du ansöker om att få ta ut pengar från huvudmannens eller omyndigs spärrade konto tänk på att vara ute i god tid. När pengar förs över mellan spärrade konton krävs inte överförmyndarens samtycke.

Huvudregeln är att huvudmannen ska samtycka till alla uttag som görs från ett spärrat konto. Du behöver uppge vad uttaget ska användas till och skicka in underlag som styrker din ansökan. Om uttaget gäller löpande utgifter eller fickpengar behöver du inte skicka in något underlag för att styrka din ansökan.

Gäller uttaget från en omyndigs överförmyndarspärrade konto, vänligen läs vidare.

Får ett barn pengar genom exempelvis arv eller försäkring ska pengarna enligt föräldrabalkens regler sättas in på ett överförmyndarspärrat konto. Det är förmyndaren (normalt sett barnets föräldrar) som ska se till att öppna ett konto och be banken förse det med överförmyndarspärr. Vill du ta ut pengar från ett spärrat konto krävs vårt samtycke.

När du ansöker om att ta ut barnets pengar från ett spärrat konto måste du uppge syftet med uttaget. Barnets pengar ska användas till barnets nytta. Det innebär att pengarna inte får användas till något som inte kommer barnet till del. Vi följer alltid upp uttaget genom att begära in kvitton eller annat relevant underlag. Om du vill ta ut pengar från det spärrade kontot för att placera om dem på något annat sätt ska du uppge det som syfte i din ansökan. Glöm inte att bifoga uppgift om omyndigs tillgångar om det är första gången du ansöker om uttag.

Som ett led i vår utredning kommer vi också att göra en kreditupplysning på förmyndarna. Om du som förmyndare har betalningsanmärkning eller skulder innebär det inte att vi kommer neka dig att göra uttag, men det kan påverka handläggningen av ärendet.

  • Är den omyndiga 16 år eller äldre ska hen samtycka till uttaget från det överförmyndarspärrade kontot. Om det finns två vårdnadshavare behöver båda ha e-legitimation och signera ansökan.

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa