Begäran om allmänna handlingar AVRF- Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund

LÄS MER

Här kan du begära allmänna handlingar från Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund.

I e-tjänsten anger du önskemål om hur du vill ta del av handlingarna (e-post, post, hämta/läsa på Alingsås Räddningsstation). I den mån det är möjligt tillgodoser vi ditt önskemål. För att kunna kontakta dig ber vi om dina kontaktuppgifter.

Vill du vara anonym kan du använda en anonym e-postadress, ringa eller besöka Alingsås Räddningsstation.

Du har rätt att utan avgift ta del av allmänna handlingar på plats hos oss. Om du önskar få en fysisk kopia på en handling tas en avgift ut. Det finns en länk till gällande taxa för detta nedan. I de fall handlingen i fråga innehåller personuppgifter kommer en bedömning att göras angående om en kopia av handlingen kan skickas via e-post.

OBSERVERA att e-postloggar samt e-postmeddelanden med stora mängder personuppgifter inte skickas elektroniskt. 

Allmän handling

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där. En allmän handling kan bestå av text, bild, information som lagrats i dator med mera. Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i innehållet.

Offentlig handling

En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd och därmed skyddas enligt offentlighets- och sekretesslagen. En offentlig handling ska, enligt offentlighetsprincipen, lämnas ut till den person som så önskar.

Vissa handlingar får du inte ta del av på grund av att de innehåller uppgifter som är hemliga och därför är belagda med sekretess. 

Vilka uppgifter som kan sekretessbeläggas framgår av offentlighets- och sekretesslagen. Det är myndigheten där uppgiften finns som fattar beslut om ifall en uppgift ska lämnas ut eller inte. Den som lämnar uppgifter till en myndighet måste normalt räkna med att dessa eller delar av dessa kan bli offentliga.

Allmänhet och media har rätt att ta del av en allmän handling utan avgift, men för att framställa och lämna ut en kopia av handlingen får myndigheten ta ut en på förhand fastställd avgift. Begäran att få en kopia av allmän handling ska behandlas skyndsamt. För att ha rätt att ta ut avgift för kopia av allmän handling krävs att avgiften är fastställd av kommunfullmäktige i våra medlemskommuner.

Taxa för kopior av allmänna handlingar

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa