Överförmyndarsamverkan - Tillgångsförteckning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med denna e-tjänst kan du som god man, förvaltare, förordnad förmyndare eller förälder lämna in en tillgångsförteckning (förteckning över tillgångar och skulder). I förteckningen anger du datum för anordnandet och huvudmannens/barnets tillgångar och dess värde vid det aktuella datumet. Förteckningen lämnas alltid in på heder och samvete. Du ska lämna uppgift om alla tillgångar såvitt du känner till dessa. Det är därför viktigt att du gjort ordentliga efterforskningar innan du lämnar in förteckningen.  Om du medvetet, eller genom grov oaktsamhet, lämnar uppgifter som inte stämmer kan det medföra straffansvar.

God man, förvaltare eller förordnad förmyndare

När ditt uppdrag startar måste du lämna in en förteckning över all huvudmannens egendom som du förvaltar. Förteckning lämnas in inom två månader från det att tingsrätten beslutade att anordna ställföreträdarskapet. Ta med alla kända tillgångar och skulder. Bifoga kapital- och räntebesked från bank och bevis om överförmyndarspärr på konton som inte används för de löpande utgifterna. Det är viktigt att saldobeskeden är per förordnandedagen och att samtliga konton framgår av sammanställningen.

Skyldigheten att lämna en förteckning gäller inte vid byte av god man eller förvaltare.

Kontrollerad förvaltning för föräldrar

Om barnets tillgångar överstiger åtta (8) prisbasbelopp övergår föräldrars fria förvaltning i en så kallad kontrollerad förvaltning. Föräldrar är skyldiga att anmäla detta till överförmyndarnämnden. Som första åtgärd ska föräldrarna lämna en förteckning till överförmyndarnämnden. Den ska lämnas inom en månad från det att tillgångarna kom i ett värde motsvarande åtta prisbasbelopp.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa