Ansökan om att själv eller genom annan sotare få sota fastighet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kommunen ansvar för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll sker av fasta förbränningsanordningar och därtill hörande rökkanaler enligt lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor kapitel 3 §4. Kommunen får medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotningen på den egna fastigheten. Ett medgivande får endast ske om sotning kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Lämnat medgivande kan återkallas om så ej skett.

Alingsås & Vårgårda kommuner har i avtal reglerat sotningen med privata aktörer vilka normalt sköter all sotning. Nomida AB innehar entreprenaden i Alingsås. Skorstensfejarmästare Daniel Friderus nås på telefon: 0703-81 08 18. För Vårgårda gäller Vara Sotning. Skorstensfejarmästare Håkan Kjällqvist nås på telefon: 0512-124 47. Det finns dock möjlighet att, efter beviljad dispens från kommunen, få sota själv eller genom annan sotare. Den som kommunen har avtal med sköter då sotningen enligt gällande frister och egen planering, fram till det datum som finns angivet i beslutshandlingen.

Observera att du som fastighetsägare kan drabbas av kostnader om du utan dispens som trätt i kraft ordnar annan sotning, samtidigt som du omfattas av kommunal sotning. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa