Föreningsbidrag från Vård- och omsorgsförvaltningen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER
 • Föreningen skall vara en juridisk person, det vill säga ha stadgar och ha valt en styrelse. Föreningen skall vidare ha en viss stabilitet och omfattning samt ha en sådan karaktär att det kan anses ha en positiv betydelse för medlemmarna.
 • Föreningen skall ha lokal anknytning till Alingsås kommun, ha betalande medlemmar hemmahörande i Alingsås kommun och rikta sig mot pensionärer i Alingsås kommun.
 • Föreningens verksamhet måste ha en nära anknytning till frågor som direkt rör vård- och omsorgsförvaltningen målgrupper.
 • Lokal förening skall ha en aktiv medverkan i det frivilligarbete som utvecklas i vård- och omsorgsförvaltningen regi.
 • Föreningen ska även på ansökningsblankett ange andra bidrag som har fåtts eller har sökts avseende innevarande verksamhetsår.
 • Undantagna från bidrag är stödföreningar/ supporterklubbar och liknande samt föreningar med huvudsaklig uppgift att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga eller ekonomiska intressen.
 • Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att föreningar avstängs från fortsatt bidragsgivning.
 • Med beaktande av fördelningsprinciperna prövar nämnden förutsättningslöst ansökningarna om bidrag för varje nytt verksamhetsår

 

Bidragsansökan

Med ansökan om ordinarie föreningsbidrag skall bifogas bokslut, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och budget för innevarande år. Av handlingarna skall framgå antalet medlemmar i föreningen, varav hemmahörande i Alingsås kommun, medlemsavgiften, lokalkostnader samt de föreningsaktiviteter som genomförts under det gångna året.

Komplett ansökan om ordinarie föreningsbidrag skall vara vård- och omsorgsnämnden tillhanda senast den 1 april varje år. Ansökan om kompletterande föreningsbidrag kan ansökas om senast den 1 april eller den 1 oktober varje år. Nämnden beslutar om ordinarie föreningsbidrag senast under juni månad.

 

Särskilda villkor och fördelningsprinciper

Ansökan om kompletterande föreningsbidrag skall uppfylla minst ett av nedanstående kriterier:

 • Främja frivilligverksamhet i syfte att minska social isolering.
 • Främja projekt som kompletterar äldreomsorgens ordinarie verksamhet.
 • Främja projekt som bidrar till att pröva och utveckla nya metoder och idéer mot äldreomsorg.

 

Kompletterande föreningsbidrag beviljas inte för investeringskostnader eller för att minska självkostnaden för personers/föreningars egna aktiviteter, inte heller beviljas kompletterande föreningsbidrag för att anordna regelbundna uppträdande och/eller aktiviteter mot äldreomsorgens målgrupper på framförallt äldreboenden. Istället kan kontakt tas med förebyggandeenheten som har ett utökat ansvar att samverka med föreningar som vill anordna aktiviteter på äldreboenden.

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Bokslut, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och budget för innevarande år.
 • Antalet medlemmar i föreningen, varav hemmahörande i Alingsås kommun, medlemsavgiften, lokalkostnader samt de föreningsaktiviteter som genomförts under det gångna året.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa